มูลนิธิออทิสติกไทย

World Autism Awarness Day2021 รมช. แรงงาน “ดร.นฤมล ดูแลกลุ่มเปราะบาง เพิ่มศักยภาพสร้างอาชีพบุคคลออทิสติก”

#WAAD 2021#Thailand#Autisticthai Foundation
#World Autism Awarness Day2021;Thailand via Virtual Event
#รมช แรงงาน “ดร.นฤมล ดูแลกลุ่มเปราะบาง เพิ่มศักยภาพสร้างอาชีพบุคคลออทิสติก”
2 เมษายน 2564 กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย กลุ่มทรู ภาคีเครือข่าย ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กว่า 60 จังหวัด ร่วมจัดงาน วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกออนไลน์โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกออนไลน์ เปิดศูนย์ iREACH ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานมูลนิธิออทิสติกไทย ชมระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ การแสดงศักยภาพของบุคคลออทิสติก รับฟังรายงานการขับเคลื่อนและสนับสนุน STS แฟลตฟอร์มสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยกลุ่มTRUE การแนะนำ Brand Ambassador ของมูลนิธิออทิสติกไทยและเยี่ยมชมกิจกรรมด้านอาชีพ ซึ่งหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมด้วย

ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กล่าวว่า ได้นำประเด็นการพัฒนาฝีมือแรงงานและอาชีพคนพิการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ(กพร ปช) และได้จัดตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ โดย รมช.แรงงานเป็นประธาน และได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนพิการ มีงานทำตามกฎหมาย ทั้งตามมาตรา33 และทางเลือก 7 ด้านในมาตรา35 เพื่อให้คนพิการมีรายได้และพึ่งตนเองได้มากขึ้น และมีแนวคิดที่จะเชิญชวนภาคธุรกิจมาร่วมทำ CSR ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ รวมถึงในอนาคต อาจมีการจัดตั้ง กองทุนพัฒนาด้านสังคมหรือ Social Impact Fund ที่มีหลายประเทศ ได้สนับสนุน นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางและคนพิการ
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบว่า คนพิการออทิสติก มีความสามารถในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การเป็นบาริสต้าชงกาแฟ และเป็นจิตรกรวาดภาพศิลปะต่างๆ ได้อย่างสวยงาม และพัฒนาจนเกิด “บริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งแรกสำหรับบุคคลออทิสติกในประเทศไทยและในอาเซียน โดยมีBrand Art story by Autisticthai และFor All Coffee นอกจากนี้ มูลนิธิร่วมกับกลุ่ม TRUE พัฒนาเครื่องมือรูปแบบ แพลตฟอร์มออนไลน์ STS เพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ปฎิบัติงานในชุมชน นำไปใช้คัดกรองภาวะที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและนำเข้าสู่ระบบความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(Early Intervention) การศึกษา(Education ) ระบบการฝึกอาชีพ (Prevocational )การส่งเสริมอาชีพและการทำงาน(Vocational) ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในปัจจุบัน มีบุคคลออทิสติก ที่เข้าระบบฐานขอมูล”การมีบัตรประจำตัวคนพิการ”จำนวนเพียง 15,000คน และมีอีกหลายแสนคนไม่เขาระบบทำให้เข้าไม่ถึง สิทธิ สวัสดีการและบริการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งระบบSTS จะช่วยให้ค้นหาบุคคลออทิสติกให้เข้าระบบได้มากขึ้นคาดว่าในระยะ2 ปีข้างหน้า จะมีจำนวนบุคคลออทิสติกที่เข้าระบบฐานข้อมูลรัฐ กว่า 200,000 คน โดยมูลนิธิจะร่วมมือกับสมาคม ชมรมคนพิการฯต่างๆ ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการ อาทิ กลุ่มทรู มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มูลนิธิคุณพุ่ม เป็นต้น ที่สำคัญมูลนิธิ อทิสติกไทย จัดตั้ง ศูนย์ iREACH Center ตามมาตรฐานสากลเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นโปรแกรม Social Competency Programs และอนาคตจะขยายไปตามภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกเข้าสู่ระบบการจัางงานทั่วประเทศ
นายขจิต ชัยวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็น”มหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคน” รวมถึงบุคคลออทิสติก โดยภารกิจด้านการส่ง

เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นภารกิจหนึ่งที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ จึงกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหลายมิติ เช่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครอย่างน้อยหน่วยงานละ 2 คน รวมกว่า 600คน ซึ่งจะร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย และเครือข่ายคนพิการ ขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ส่งเสริมการแสดงความสามารถของคนพิการในด้านต่างๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ โดยโรงเรียนฝึกอาชีพ ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมการสอนในสายอาชีพ การจัดระบบความพร้อม เพื่อส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานทำ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดการศึกษาเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมด้านการจัดบริการสาธารณสุขแก่คนพิการ และเด็กพิการในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง โดยการจัดให้มีคลินิกฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการกรุงเทพมหานคร ปี 2564-2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อธิบดีสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวแสดงความยินดีกับการร่วมเฉลิมฉลองวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก โดยเฉพาะปีนี้ องค์การสหประชาติ กำหนดวาระสำคัญคือ การสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกเข้าสู่ระบบการทำงาน ซึ่งกรมฯร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ มาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้เร่งรัด การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 33,34และ35 ตามบทบาทหน้าที่และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกับกระทรวงแรงงาน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมคนพิการทุกประเภทรวมถึงบุคคลออทิสติก
Dr.Srinivas Tata, Director of Social Development Division UNESCAP กล่าวว่า UN ESCAP ในฐานะหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ได้รับข้อความจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นายอันโตนิโอกูตาเรช แสดงความห่วงใย ถึงบุคคลออทิสติก ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกประเทศ ในสัดส่วนประชากรเฉลี่ยประมาณ 160ต่อ 1 และหลายประเทศยังมีฐานข้อมูลประชากรออทิสติกไม่ครอบคลุม ทำให้เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ ถูกตีตราและเลือกปฎิบัติ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ที่การดูแลสุขภาพ การให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ยังไม่เพียงพอ. UNESCAP จึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆจัดทำเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลและชุดความรู้ด้านบุคคลออทิสติกในระดับอาเซียนโดยร่วมกับ APCD และAANหรือ Autism Asean Network ได้รับทราบผลงานมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งมีศักยภาพสามารถเป็นต้นแบบในระดับภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิคได้ ซึ่งUN ESCAP จะเชิญผู้บริหารระดับสูงของUN และมูลนิธิ หารือแผนงานร่วมกัน
คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มทรูคอปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ทำงานร่วมกับมูลนิธิมาครบ 10ปี ได้พัฒนางานต้นแบบร่วมกันหลายด้าน ทั้งด้านการจ้างงานบุคคลออทิสติกปีละกว่า100 คน การสนับสนุนการฝึกอาชีพ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี่ เช่น แอปพลิเคชั่น 5 ชุด การพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง ที่เรียกว่า STS หรือ Screening Tool for Specialneeds ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสมาธิสั้น บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ และการสนับสนุนการจัดการด้านการเงิน โดยร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดตั้ง “ธนาคารชุมชนออทิสติก ต้นแบบ 3แห่ง คือกรุงเทพมหานคร พิษณุโลก และ ชลบุรี มียอดเงินออมกว่า3 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนระบบการออมของชุมชน เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่กลุ่มผู้ปกครองและบุคคลออทิสติก
           Mr. Yuhwan Park Artist and CEO of YuStory Korea ในฐานะ brand ambassador มูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งร่วมประชุมผ่านระบบ True V ROOM กล่าวความรู้สึก ว่า ยินดี มีความสุขและขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับ ศิลปินArt Story by Autisticthai และระหว่างนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วแต่ยังอยู่ในระบบ State quarantine เมื่อพ้นระยะแล้ว จะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันและจะนำไปเผยแพร่ทั่วโลกร่วมกับเครือข่ายศิลปินระดับโลกของเกาหลี ขอบคุณอ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยที่สนับสนุนศิลปินออทิสติกและ Yu Story ขอบขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกหน่วยที่ร่วมกันจัดงาน”วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” ได้บรรลุตามเป้าหมาย ขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ที่ร่วมสนับสนุน
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
3เมษายน2564

 

 

    

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *