มูลนิธิออทิสติกไทย

Work for All ขับเคลื่อนการมีงานทำของคนพิการ

         ประชุมงานด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ใน 2 เวที คือ คณะกรรมการกำกับทิศ งานด้านคนพิการ ของ สสส. ในฐานะคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมมาธิการด้านคนพิการฯวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะฯประเด็นใน คณะกรรมการกำกับทิศ. สสส คือ พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการของหน่วยงานแห่งหนึ่ง ที่จะสร้าง แฟลตฟอร์ม กลไก และเครื่องมือในการสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงงาน ทั้งการนำร่องจัดตั้ง หน่วยประสานการจัดหางานคนพิการในระดับพื้นที่ ซึ่งต่อไปจะเป็นภารกิจของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ การพัฒนาสุขภาวะของคนพิการที่อยู่ในตลาดแรงงาน การเชื่อมต่อกับกลไกของนายจ้างที่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ รวมถึงการจัดการฝึกกลุ่มนำร่องเข้าสู่การทำงาน เป็นแผนงาน 3 ปี ปัจจุบัน สสส ทดลองจ้างงานบุคคลออทิสติก ที่ผ่านการฝึกจากมูลนิธิออทิสติกไทยด้วย
         ประเด็นในคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ วุฒิสภา คือ ติดตามการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ยังไม่ได้จ้างคนพิการตาม มติคณะรัฐมนตรี จำนวนประมาณ 8,000ตำแหน่ง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สรุปว่า Demand กับ Supply ไม่ตรงกัน คือประกาศรับสมัครงานคนพิการ แต่ไม่มีคนพิการสมัคร ทั้งเรื่องคุณวุฒิ และความสามารถตามเงื่อนไขของประกาศ รวมทั้งปัญหาด้านการจัดสรรอัตรากำลัง ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงาน ว่า “การจ้างงานคนพิการของภาครัฐ เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย “ “ตำแหน่งงานสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและศักยภาพคนพิการได้” อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากจะเปิดสอบคนพิการรับราชการ อาจจ้างงานคนพิการทำงานในสำนัก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องสมุด หรืองานอื่นใดก็ได้ หรือปัจจุบัน โรงพยาบาลสุขภาพตำบลมีการรับคนพิการทำงานซึ่งภาคเอกชนจัดจ้างให้ แต่เป็นการจ้างแบบปีต่อปีซึ่งไม่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข อาจสานต่อโดยจัดอัตรากำลังรองรับจากแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรีประกอบการตั้งงบประมาณ หรือ หน่วยงานของรัฐ อาจใช้กลไกมาตรา 35 เช่น การให้สัมปทานพิ้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสินค้า สั่งซื้อสินค้าหรือบริการของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เช่นให้พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัด สถานีตำรวจ โรงเรียน หน่วยงานของรัฐ ให้คนพิการหรือผู้ดูแลจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ตามมาตรา20/2 พรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 7/2561 ลว 5ม.ค. 2561 เรื่องการใช้ ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ในการจัดสัมปทานหรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ ซึ่งหน่วยงานรัฐทำในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดปี
        นับว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีในการส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภท มีงานทำ “ขอเพียงเข้าใจ และร่วมมือกัน กลไกที่มีอยู่เพียงพอต่อการทำงาน” และมีข้อเสนอให้ มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมฯจะต้องนำหารือกันต่อไป
ขอบคุณ คณะกรรมการกำกับทิศ ขอบคุณ คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการฯวุฒิสภ

 
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *