มูลนิธิออทิสติกไทย

Rethinking and Reframing คิดทบทวนและกำหนดกรอบแนวคิดในสถานะการณ์ใหม่

#Rethinking and Reframing
#WE Stand Together
#คิดทบทวนและกำหนดกรอบแนวคิดในสถานะการณ์ใหม่
ขอบคุณคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมระดมความคิด ในห้อง 2 ห้อง ห้องนโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ โดยผ่าน.ZOOMและ ห้องนโยบายการศึกษา โดยผ่านระบบ VROOM ในช่วงบ่าย 2 มิถุนายน2563 เพื่อรองรับ ชีวิตวิถีใหม่และวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อการมีงานทำ การประกอบอาชีพและการศึกษาของเด็ก บุคคลออทิสติกและครอบครัว
ห้องนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ มีสมาชิกกว่า 60 จังหวัดเข้าร่วม นำการประชุมโดยคุณกิจจาพร ชื่นบุญ เลขาธิการมูลนิธิออทิสติกไทย นำฐานคิดจาก กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่รัฐบาลมอบหมายสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำ ซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จะรวบรวมข้อมูลและแผนงานเสนอต่อรัฐบาลโดยเร่งด่วน วันพฤหัสบดีที่ 4 นัดเข้าพบท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ส่วนห้องนโยบายการศึกษา มีสมาชิก 27 จังหวัดที่สนใจ เข้าร่วม นำการประชุมโดย อ.ปราโมทย์ ธรรมสาโรช. อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ประเด็นคือการเตรียมการพัฒนา NEW MODEL ของการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนออทิสติก โดยใช้สมมติฐาน BANGKOK MODEL ที่สำนักงานกศน และมูลนิธิออทิสติกไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า สิบปี เป็นกรณีศึกษา ซึ่งได้หารือเบื้องต้นกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ไปเมื่อปลายมีนาคม 2563 ช่วงนี้จึงตั้งวงสนทนาเชิงประเด็นต่อเนื่อง
ผมมีโอกาส ฟังการประชุมทั้งสองห้อง ได้แลกเปลี่ยนและเปิดประเด็นในบางมุม ทำให้เข้าใจถึงแก่นงาน วิธีคิดเชิงพัฒนาของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้นที่ นอกจากนี้การประชุม ทั้งสองห้อง คือการแสดงให้เห็นว่า ประชาชน โดยเฉพาะ กลุ่มคนพิการ คนออทิสติกและครอบครัว มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในกระบวนการ พัฒนา ไม่ใช่เพียงรอการป้อนหรือหยิบยื่นจากภาครัฐเพียงด้านเดียว และที่สำคัญ พวกเราได้สะท้อนศักยภาพด้านความคิดของชมรมในพื้นที่อย่างเด่นชัด ทำงานเป็นทีม เราไม่มีONE MAN SHOW เพราะ WE STAND TOGETHER นับเป็นบทของการเรียนรู้ที่สำคัญ
พวกเราดีใจและภูมิใจที่องค์กรผู้ปกครองออทิสติก มีนักคิด นักปฎิบัติที่ลงมือทำจริง ไม่ใช่เพียงร้องขอความช่วยเหลือ อ.ดวงพร อ่อนหวาน ตัวแทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่Post ว่า” ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยกันสร้างโอกาสให้กับครอบครัวออทิสติก ของเรา โดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของนายก สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ และทีมงาน ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ปัญหา..แค่เราได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ก็สุขใจแล้วค่ะ”
สิ่งที่เป็นข้อสรุปสำคัญ จาก 2 วงสนทนาออนไลน์คือ
1. กรอบการพัฒนาอาชีพในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ. ที่จะขอให้รัฐ ลงงบประมาณสนับสนุนจ้างงานคนพิการทุกประเภท อย่างจริงจัง ไม่เลือกปฎิบัติ การสนับสนุนอาชีพเชิงเกษตร การแปรรูปอาหาร การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การสนับสนุนอาชีพอิสระในชุมชน
2. การพัฒนาระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือก กรณีตัวอย่าง 27 จังหวัดพบว่า เด็กและเยาวชนออทิสติก ออกจากระบบการศึกษาบางคนระดับประถมศึกษา บางคนจบไม่เคยได้รับการศึกษา การศึกษาในระบบไม่สามารถจัดได้ทั่วถึง ทั้งด้านเจตคติ ของผู้จัดการศึกษา และวิธีการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาควรเน้นความเป็น เฉพาะบุคคล (Personalization) ทั้งหลักสูตร สาระการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเครือข่ายออทิสติก
งานนี้ มีการบ้าน ด่วนให้ทุกชมรมส่งงาน กลุ่มอาชีพให้เวลา 1 วัน วันนี้นัดส่งงาน กลุ่มการศึกษา ให้เวลา 2 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา
สมาคมฯ จะช่วยสนับสนุน ด้านPlaltform ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเราคิดและเราลงมือทำ ไม่รอสิ่งใดทั้งสิ้น
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
3 มิ.ย.2563

  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *