มูลนิธิออทิสติกไทย

New Normal @New Opportunity

#New Normal @New Opportunity
#มองโอกาสในวิกฤติ #ออทิสติกไทย ไม่ทิ้งกัน
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมทางไกล นำโดยอ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เมื่อ 27 พ.ค.2563 เพื่อปรับแนวทางการขับเคลื่อนงานสมาคมและชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ทั้ง 77จังหวัด เพื่อสุรปเป็นSolution ในกรอบแนวคิด “มองโอกาสในวิกฤติ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนด Mindset หรือวิธีคิด องค์กรให้สอดคล้องกับ New Normal หรือที่ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ โดยแปลว่า ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ
ในมุมมองที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)เป็น องค์กรภาคประชาสังคม จึงหมายความรวมถึง การจัดการองค์กร การขับเคลื่อนงานเพื่อคุ้มครอง ประสาน และพิทักษ์สิทธิ์ แก่เด็กและเยาวชนที่มีภาวะความต้องการจำเป็นพิเศษในเครือข่ายทั่วประเทศด้วย
การประชุมทางไกล ครั้งนี้ ใช้วิธีการ แบบ BrainStorming หรือระดมความคิด ซึ่งเป็นจุดเด่นของการประชุมทางไกล ที่ทุกคนได้ฟังอย่างขบคิด ได้สื่อสารด้วยความตั้งใจ เป็น Multi Way Communication หรือการสื่อสารแบบหลากหลายที่ทุกคนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันมอง ฐานวิถีชีวิตใหม่ขององค์กรร่วมกัน
ข้อสรุป สำคัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานในฐานวิถีใหม่ ของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด และ มูลนิธิออทิสติกไทย มีดังนี้
1. การทำงานตามความเชื่อพื้นฐาน คือ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนออทิสติกและทีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญของครอบครัว ดังนั้น ทุกแผนงาน ทุกกิจกรรม จึงเน้น Empowerment หรือ เสริมพลังผ่าน โครงการ และกิจกรรม ที่มีสาระ เนื้อหา วิธีการ เชิงนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น การเปิด “บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตในชุมชน” ผ่านระบบการเรียนรู้ Online , Offline ,และ Hybrids ที่ผสมผสานกัน โดยใช้ระบบSocial Media ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผล โดย ในเดือนมิถุนายน 2563จะเปิดชุมชน FB Live ในเพจ Autisticthai Foundation เพจ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เสวนา พูดคุยให้ความรู้ และ มีการจัดสื่อการเรียนรู้ส่งตรงถึงสมาชิกและผู้สนใจแต่ละครอบครัว เพื่อให้เด็กๆได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด Parents as a Teacher และ Parents as a Professioner และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปแบบที่เป็นวิถีใหม่ต่อไป และลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการรับบริการด้านต่างๆด้วย
2. เพิ่มการทำงานแบบ Remote Working แก่กลุ่มโซนภาค ที่สมาคมจัดระบบไว้ 16 Cluster หรือ 16 กลุ่มภาค มาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มวิธีการทำงานแบบ Remote cluster management ให้มากขึ้น โดยสมาคมสนับสนุนการUP SKILL คณะกรรมการชมรมทุกชมรม ด้านระบบการประชุมแบบใหม่ เปิด ห้อง VROOM และ ZOOM. ให้ทุกชมรม และกลุ่มภาคพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตามตารางที่กำหนด โดยสมาคมจัดทีมAdmin และค่าใช้จ่ายพื้นฐานสนับสนุน
3. การปรับแผนงานการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ การพัฒนา New Model โดยเฉพาะการศึกษาทางเลือก Alternative Education สำหรับกลุ่มเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือศักยภาพของสถานศึกษามีไม่เพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียน เน้นการเตรียมพื้นฐานทักษะชีวิตที่จำเป็น เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ การส่งเสิรมอาชีพแนว “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ใช้แนวทางตาม พรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคม”เป็นฐานคิด เลือกกลุ่มอาชีพที่ต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนบุคคล ส่วนครอบครัวและส่วนกลุ่มวิสาหกิจ ทั้งอาชีพเกษตร รวมถึงการแปรรูปอาหารที่ใช้กระบวนใหม่ จัดศูนย์เรียนรู้นำร่องในระดับพื้นที่ที่มีความพร้อม ส่งเสริมอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ด้านศิลปะ ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมูลนิธิออทิสติกไทย จะจัดทำหลักสูตรการอบรมแกนกลางที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ ทั้งที่ส่วนราชการจัดทำและมูลนิธิออทิสติกไทยพัฒนาขึ้น เป็นแนวทาง
4. การยกระดับการทำงานองค์กร สู่การรับรองมาตรฐานองค์กรที่ภาครัฐกำหนด เพื่อการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน ตามแนวคิด “เป็นมิตรกับทุกองค์กร”
5. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรที่ต่อเชื่อมกับระบบ “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กองทุนจังหวัด และกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 12 พ.ค.2563 ทั้ง 5ด้าน เช่น การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับสังคมในอนาคต UP SKILL การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชน การแปรรูป การตลาด การทำงานร่วมมือกับภาคประชาชนและองค์กรไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ สมาคมได้เปิด กลุ่มVROOM ห้องย่อย เพื่อหารือแต่ละประเด็น ได้แก่ VROOM ห้องการศึกษา VROOM ห้องการพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ VROOM
ด้านสุขภาวะ โดยมอบให้คณะกรรมการ ประธานชมรมและสมาชิกที่สนใจ เข้าวงสนทนา และสรุปเป็นสาระสำคัญ เพื่อให้สมาคมขับเคลื่อนตามระบบต่อไป ให้แล้วเสร็จ ภายในกลาง มิถุนายน 2563.
ขอบคุณคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ทุกท่าน
มูลนิธิออทิสติกไทย
28พ.ค.2563

 
   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *