มูลนิธิออทิสติกไทย

National Board Committee On Disabilities

#National Board Committee On Disabilities
#สาระสำคัญ นโยบายคนพิการ ระดับชาติ  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อม รัฐมนตรีว่าการ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม นายจุติ ไกรฤกษ์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ณ ห้อง ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการรวมถึง ผู้แทนองค์การคนพิการระดับชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย
ชื่นชม ความชัดเจน ความมุ่งมั่น และระบบคิด ของ ท่านรองนายกจุรินทร์ อย่างมาก ท่านตั้งคำถามเป็นระบบ สั่งการ อย่างเป็นระเบียบและมองมุมครบทุกด้าน
ประเด็นสำคัญ คือ การเห็นชอบ ข้อเสนอ “มติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ นำสู่การปฎิบัติ ใน ๕ เรื่อง ซึ่งเอกสารบันทึกสรุปการประชุม คงต้องรอฝ่ายเลขานุการคือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
แต่มีข่าวดี ที่เพื่อนคนพิการ ควรจะได้รับรู้ เพราะท่านรองนายกให้สรุปเรื่องที่จะตัดสินใจในการประชุมครั้งหน้า โดยระหว่างนี้ มอบคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประชุมสรุป แนวทางและมาตรการตามข้อเสนอสมัชชาคนพิการ ให้ครบทุกเรื่อง โดยเฉพาะ เรื่อง
-การเพิ่มเบี้ยความพิการ ในตัวเลขที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศ
-มาตรการส่งเสริมการเข้าถึง สิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิสวัสดิการ
-รวมถึงกลไกการคุ้มครองทางสังคม การทำงานร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
– การสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ โดยอาจปรับกลไกกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาระเบียบการอุดหนุนด้านการเงิน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ รวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่บริหารงานโดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
-การใช้กลไก มาตรา ๓๔มาสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการ ในหน่วยงานต่างๆ
-การปฎิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนปฎิรูปประเทศที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
สำหรับประเด็นสมัชชา ๕ ประเด็น มีดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิ สวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นกลไกหลัก
ในการประสานบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ทุกส่วนราชการ
องค์กรคนพิการ หน่วยงานอิสระ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)
ให้ดำเนินการศึกษาระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมคนพิการทุกช่วงวัย (เช่น บ้านพิทักษ์ออทิสติก เป็นต้น)และศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละบุคคล เป็นต้น
ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาและ

เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data)
จัดทำฐานข้อมูลคนพิการ (Big Data) บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และเชื่อมโยงข้อมูลด้านคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ เพี่อให้สามารถทราบถึงจำนวนคนพิการ ประเภทความพิการ การเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ของคนพิการ อาทิ ด้านการแพทย์ การศึกษา การมีงานทำ และสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยควรมีการกำหนดมาตรฐาน และกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ประเด็นที่ ๓ การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ
การพัฒนาหลักสูตรเรื่องทักษะอาชีพสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพ และตามความเหมาะสมตามประเภทความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนเงินทุน การจัดสรรบุคลากร (Coaching) และการสอนงาน ( Job Coach) คนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพอิสระ และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
การสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านคนพิการ (Social Enterprises) รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนพิการในการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ประเด็นที่ ๔ การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การสนับสนุนกลไกการเงินการคลัง รวมถึงการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยสร้างการมีส่วนร่วมของกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิและบริการของคนพิการอย่างทั่วถึง
การเสริมพลังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการในระดับพื้นที่ โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดให้มีสัดส่วนเหมาะสม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
การให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด เป็นหน่วยงานประสานงานระดับพื้นที่ ในการจัดบริการ ให้คำแนะนำ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ประเด็นที่ ๕ การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ
ร่วมพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมพลังให้กับคนพิการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และควรมีช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจถึงความพิการ และคนพิการ และปรับทัศนคติของคนในสังคม
ให้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรด้านคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอิสระ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเร่งสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อพิการและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างให้คนในสังคม รวมทั้งคนพิการมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และสร้างความตระหนักรู้ของคนในสังคมให้เข้าใจต่อคนพิการ สลายมุมมองเชิงลบและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในสังคมให้ลดน้อยลง คนพิการได้รับการยอมรับจากครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องในอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
ขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่นำประเด็นสมัชชาที่ร่วมกับองค์กรคนพิการ สรุปจากภาคีทั่วประเทศมาขับเคลื่อน นับเป็นจุดเริ่มที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *