ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#National Board Committee On Disabilities 3/2562 #มติสำคัญและความก้าวหน้างานนโยบายด้านคนพิการ : กพช #ปรับเบี้ยคนพิการ ๑,๐๐๐ บาท

#National Board Committee On Disabilities 3/2562
#มติสำคัญและความก้าวหน้างานนโยบายด้านคนพิการ : กพช
#ปรับเบี้ยคนพิการ ๑,๐๐๐ บาท
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ( กพช) พร้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม นายจุติ ไกรฤกษ์ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๐๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมีคณะกรรมการ กพช ซึ่งมี ผู้แทนองค์การคนพิการระดับชาติ เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม ที่สำคัญ ได้แก่
๑.การเห็นชอบ การเพิ่มเบี้ยความพิการ จาก ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ๒ ล้านคน จัดเป็น”สวัสดิการพื้นฐานแบบถ้วนหน้า” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยจะนำเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า จะเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยใช้งบกลาง หากไม่ติดขัดที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑หรือ บรรจุในแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นปีละ ๔,๘๐๐ล้านบาท นับเป็นข่าวดีสำหรับคนพิการทุกคน รวมถึงให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศึกษาเรื่องสวัสดิการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอื่นๆที่จำเป็น เช่น ผู้ช่วยคนพิการ บ้านพิทักษ์ เพื่อประมวลสรุปเป็นแนวต่างๆต่อไป
๒. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ “แผนงานบูรณาการด้านคนพิการของหน่วยงานภาครัฐ”ซึ่งควรจะประสานแผนงานร่วมกันในการสนับสนุนคนพิการเพื่อการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ. สุขภาพ การศึกษา การมีงานทำ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี่สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม และด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็น ฐานข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนงานคนพิการ ตามกรอบแนวคิด leave no one behind และ Inclusive Society และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและวางแผนงานต่อไป โดยให้รายงานความก้าวหน้าต่อ คณะกรรมการ กพช อย่างต่อเนื่อง และควรกำหนดให้ชัดเจนว่า ในปี ๒๕๖๓ มีประเด็นสำคัญที่ต้องให้คณะกรรมการรับทราบหรือพิจารณาในประเด็นใด ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักงบประมาณจะต้องร่วมกันสรุปข้อมูลเพื่อการจัดทำ “แผนงานบูรณาการด้านคนพิการ”
๓. การนำเสนอ “สตรีพิการ” (คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย)ตามข้อเสนอสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ในปี ๒๕๖๓
๔. การติดตามความก้าวหน้างานด้านคนพิการที่กระทรวงต่างๆดำเนินงาน มีประเด็นที่เน้นเป็นพิเศษ คือ ด้านการจ้างงานคนพิการ ที่มอบหมายให้ ปลัดกระทรวงแรงงาน จัดการประชุม คณะอนุกรรมการด้านแรงงาน เพื่อสนับสนุนให้คนพิการเข้าสู่ระบบการจ้างงาน และการส่งเสริมอาชีพให้เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการ กพช. พิจารณา ในคราวถัดไป และการเตรียมการสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการ ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนงานด้านอื่นๆ ให้หารือและนำผลการดำเนินงานรายงานอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณ ท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาตุณภาพชีวิตคนพิการ ที่กำกับ ดำเนินงาน และติดตามงานคนพิการอย่างจริงจัง และมีความเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *