#4กลไกหลักออทิสติก@บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน

#4กลไกหลักออทิสติก@บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน #Guardian Home for Thai Persons with Autism กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมก...

Continue reading

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้นที่จัดอบรมอาชีพจำนวน 53กลุ่มอาชีพอิสระ

#ฝึกอาชีพออทิสติกและครอบครัว #สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้น...

Continue reading

สมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

#Thai Specialneeds Network #autisticthai foundation สมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับส...

Continue reading

Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10-12 พค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

#Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10-12 พค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมภาคีเครือข่ายชมรมผู้ปกครองบุคค...

Continue reading

การบำบัดรักษา ด้วยไบโอเทอราพี

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562   นี้  Mr. Evan Ross ผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญด้าน Bio Theraphy จะเปิด Course บริการ Bio Therapy ที่มูลนิธิออทิ...

Continue reading

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ แอนโทนีโอ กูดทาเลซ (António Guterres) เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ในวันรณรงค์ตระหนักร...

Continue reading

12