#Non Formal Education for Special Need อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผอ.ณัฐกฤตา พึ่งสุข ซึ่งกำกับดูแล ศูนย์การศึกษานอกระบบ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ตั้งวงสนทนา

อ่านต่อ..

“ครูพี่โอ๊ะ” เดินหน้ายกระดับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ออทิสติกและกระบวนการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

อ่านต่อ..