กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564 โดย

อ่านต่อ..

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือ เสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ รวม ๖ ข้อ

อ่านต่อ..

#Flagship2021 ขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ที่ประชุมในวันหยุดเพื่ออนุมัติ Flagship และแผนงานสมาคมฯ ปี 2564

อ่านต่อ..