พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิออทิสติกไทยโดยคณะบุคลากรแล...

Continue reading

#ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี #Autisticthai Like Skill Center Pattaya,Autisticthai Foundational วันนี้ขอแนะนำ “ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” 1ใน 40 แห่ง

#ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี #Autisticthai Like Skill Center Pattaya,Autisticthai Foundational วันน...

Continue reading

มูลนิธิออทิสติกไทย จัดปฎิบัติการ “ถอดบทเรียน

#Lesson Learned for Autisticthai Lifeskill center #ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสุขที่แบ่งปันต่อกัน #โปรแกรมการฝึกด้วยสองมือของพ่อแม่ ม...

Continue reading

#4กลไกหลักออทิสติก@บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน

#4กลไกหลักออทิสติก@บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน #Guardian Home for Thai Persons with Autism กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมก...

Continue reading

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้นที่จัดอบรมอาชีพจำนวน 53กลุ่มอาชีพอิสระ

#ฝึกอาชีพออทิสติกและครอบครัว #สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้น...

Continue reading

สมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

#Thai Specialneeds Network #autisticthai foundation สมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับส...

Continue reading