สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองออทิสติก ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564

อ่านต่อ..

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดการอบรมอาชีพแก่บุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือ การเรียนรู้

อ่านต่อ..

12