“ครูพี่โอ๊ะ” เดินหน้ายกระดับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ออทิสติกและกระบวนการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

อ่านต่อ..

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ SDGs โดยสนับสนุนให้ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก

อ่านต่อ..