สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ SDGs โดยสนับสนุนให้ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก

อ่านต่อ..