BN-สมาคม
BN
BN-สมาคม
BN
    มูลนิธิออทิสติกไทย เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ข่าวสารจากมูลนิธิ

Creativecitizen #SE AUTISTICTHAI

 ขอบคุณ เพจ Creative Citizen ที่ เขียนเรื่องราว ของ Art story by autisticthai องค์กรภายใต้ บริษัทออทิสติกไทยเพื่อสังคมจำกัด ได้ถึง แก่น...

Continue reading

V EYEWARE and Artstorybyautisticthai

#V EYEWARE and Artstorybyautisticthai #ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม “คิดดี ทำดี สังคมดี” Project พิเศษ ระหว่าง #V EYEWARE and Artst...

Continue reading

heart (1)

ร่วมบริจาค

โลโก้ art stor

สินค้าจากมูลนิธิ

gallery

ภาพกิจกรรม

chat

คุยกับอาจารย์