ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#แก้ไขกฎหมายคนพิการ

#แก้ไขกฎหมายคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ “มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” เพื่อปรับปรุงแก้ไข”พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ การรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายคนพิการและผู้ปฎิบัติงานด้านคนพิการ 4 ภาค การเชิญผู้แทนองค์การคนพิการให้ความเห็น รวมถึงการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ…. เพื่อประกอบการพิจารณา
สาระสำคัญที่มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย สรุป มี 3 ประเด็น
ประเด็นที่ 1. คือ การปรับกลไก ระดับคณะกรรมการ อนุกรรมการระดับต่างๆ รวมถึงยกระดับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนและครอบคลุม
ประเด็นที่ 2 คือการปรับกลไก ศูนย์บริการคนพิการการจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้สามารถกำกับและดำเนินงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจสนับสนุนให้เกิดระบบกองทุนเพื่อคนพิการในท้องถิ่นที่มีรูปแบบใหม่ๆ
ประเด็นที่ 3 การกำหนดสิทธิคนพิการเพิ่มเติมในบางด้าน
อ.มณเฑียร บุญตัน อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยฝากประเด็นหลักการชวนคิด หลายประการ อาทิ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ไม่แยกคนพิการออกจากสังคม หรือ DID Disability Inclusive Delvelopment ประเด็น บทบาทองค์การคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการ ประเด็นการปรับกลไกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการดำเนินงานกองทุน การยกระดับศูนย์บริการคนพิการ มาตรการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมให้มีประสิทธิภาพ บทบาทอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร การปรับบทบาทกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ให้ทำหน้าที่ Focal Point หรือ Regulator มากกว่า เป็น Service Provider รวมถึงประเด็นด้านอื่นๆ
คงมีอีกหลายเวทีที่ต้องหารือกัน ทั้งระดับ แนวคิด ระดับกลไก ระดับมาตรการ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
7มกราคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *