ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#เรื่องดีๆ#วันดีๆ#คนจิตใจดีๆ

วันนี้รู้สึกมีความสุข เพราะพบคนดีดี มีจิตใจงามที่สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ
เช้า ได้รับเชิญให้เป็นประธาน”โครงการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือวิทยาสารพัดช่างบรรหาร -แจ่มใส โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 ที่จะขยายโอกาสด้านการศึกษาสายอาชีพ แก่เยาวชนออทิสติกและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยร่วมกับมูลนิธิคุณพุ่มและมูลนิธิออทิสติกไทย และจะยกระดับให้เป็น “ศูนย์บ่มเพาะ ให้เป็นผู้ประกอบการ”ในกลุ่มโซนภาคกลางด้วย(ขอบคุณ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ท่านวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผอ.สมจิตต์ ศรีสมพันธ์ุ ปธ.อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผอ.ไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
อีกงานหนึ่ง ช่วงบ่าย รีบเดินทางมาพบ “อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” สราญภัทร อนุมัติราชกิจ และคณะ เพื่อหารือ เชิงนโยบาย “บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน” พร้อมทีมงานสมาคม อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช น.อ.เสถียร ทองทวี และคุณกิจจาพร ชื่นบุญ เพื่อสรุปทิศทาง”โครงการนำร่องบ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชนและในหน่วยงานภาครัฐ”
สรุปข้อตกลงคือ “สมาคมผู้ปกครองจะร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” พัฒนา 2 รูปแบบ คือ
1. แผนกบ้านพิทักษ์คนพิการ ในสังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ที่บูรณาการการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตคนพิการ ในสถานคุ้มครอง(11 แห่ง)และศูนย์พัฒนาศัยภาพบุคคลออทิสติกในสังกัด(2 แห่ง) ซึ่งสมาคมเตรียมทีมงานร่วมศึกษาแนวทางการดำเนินงาน
2.การพัฒนาบ้านพิทักษ์ออทิสติก ที่ดำเนินงานโดยชมรมหรือมูลนิธิ ที่มีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่นหรือชุมชน
3.สมาคมจัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการดำเนินงานบ้านพิทักษ์ การจัดทำแผนการจัดบริการ หรือ Care Plan หรือ IRP แล้วแต่กรณี
4. การศึกษาเชิงปฎิบัติการหรือ Action Research ระบบการอุดหนุนงบประมาณระบบต่างๆที่เหมาะสม โดยอาจเทียบเคียงจากระบบหลักประกันสุขภาพที่มีการจ่ายงบอุดหนุนแบบเหมาจ่ายรายหัว หรือ ตามรายการบริการที่จัดบริการ โดยเบื้องต้นในปี 2564 จะอิงตามระบบจ่ายตามบริการ แบบศูนย์บริการทั่วไป ไปพลางก่อน และทดลองดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดที่มีความพร้อมในระยะที่ 1 โดยมอบหมายให้ นอ.เสถียร ทองทวี กรรมการสมาคมนำไปหารือชมรมสมาชิก และนำเรื่องเข้ากระบวนการพิจารณาต่อไป
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
22กพ.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *