ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#เจาะลึกมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 “ มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ

#”ถ้วนหน้าบางเรื่อง ไม่ถ้วนหน้าบางเรื่อง
#New Question หรือ New Abnormal ทำไม Why???
ผมอ่านมติรัฐมนตรี ขอแสดงความยินดีกับคนพิการทุกท่าน. แต่มีคำถามค้างใจ “ทำไม ไม่ได้กับถ้วนหน้าทุกข้อมติ” มีคนพิการอีกกว่า 700,000 คน ตกหล่นไป มาเจาะลึกและคิดตามกันนะครับ
มติคณะรัฐมนตรี รับทราบและอนุมัติ มาตรการเยีวยาคนพิการใภาวะโควิด ตามข้อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห้งชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563
ผลที่เกิดขึ้น และทำให้คนพิการโดยรวม ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ ตามจำนวนคนพิการที่มีรายละเอียดดังนี้
1. การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2.03 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) ภายในกรอบวงเงิน จำนวน 2,027.46 ล้านบาท จ่ายคนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกองทุนฯ) โดยให้ใช้ข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยาส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง จากนั้น ให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้คนพิการโดย
– กรณีมีบัญชีเงินฝากธนาคารให้โอนเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง (อัตโนมัติ)
– กรณีคนพิการไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กทม. และเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับคนพิการในพื้นที่ต่อไป
2. การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564) มีคนพิการที่เป็นลูกหนี้กองทุน จำนวน 120,000กว่าคน ได้รับประโยชน์ มีประกาศจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรียบร้อย ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ
3. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ (เป็นกรณีพิเศษ) ในสภาวะ COVID – 19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 30 กันยายน 2563 วิธีการขึ้นกับการจัดการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รอระเบียบประกาศใช้) มีคนพิการได้รับการกู้จำนวน 200,000 ราย วงเงินรวม 2,000,000 ใครยื่นก่อนได้ก่อน. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการควรเตรียมหลักฐานไว้ ติดตามข่าวจากเพจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเท่านั้น เพจอื่นๆ หรือสไลด์อื่นๆ ที่มีการเผยแพร่ อาจมีความคลาดเคลื่อน
4. ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800/บาท/คน/เดือน เป็นจำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน สำหรับกลุ่มคนพิการอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป” มีเด็กพิการได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ 120,000 คน ส่วนคนพิการอีก 1,000,000กว่าคน ได้รับเพิ่ม 200 บาท จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว
ประเด็น จะมีคนพิการที่อายุ เกิน 18 ปี และไม่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยเหตุผลใดๆ ประมาณ 700,000 คน ยังคงได้ เบี้ยความพิการ 800 บาทเท่าเดิม ใครจะถูกคัดออก? Why. ทำไม?????
คำถาม. “ทำไม จึงเป็นอย่างนี้ “จะแก้ปัญหานี้ต่อไปอย่างไร. “หลักการเบี้ยความพิการถ้วนหน้า ยังไม่เป็นจริง New Question สำหรับ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมาคิดร่วมกัน
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
29เมษายน 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *