เกี่ยวกับสมาคมผู้ปกครองฯ

 ” องค์การคนพิการระดับชาติ  องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรผ่านการประเมินมาตรฐาน “
จาก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภารกิจสมาคมผู้ปกครองฯ

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

สถานะองค์กร สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)  เป็นองค์กรแห่งชาติสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ลำดับที่ 0513   และรับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ  ระดับดีมาก จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2538  ระยะแรกดำเนินงานในรูปแบบชมรมผู้ปกครอง  และร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองเด็กออทิสติกในจังหวัดต่างๆ จัดตั้งเป็น
สมาคม  โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคมจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  เมื่อ 30 สิงหาคม 2542  พุทธศักราช 2542  มีอาจารย์ ชูศักดิ์  จันทยานนท์  เป็นผู้จดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก  ปัจจุบันมีชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกระดับจังหวัด  เป็นองค์กรสมาชิกเครือข่ายกว่า 70 จังหวัด

ผลงานสำคัญ

  1.  เป็นศูนย์กลางเครือข่ายออทิสติกในประเทศไทย และ นานาชาติ โดยเป็น องค์กรที่ร่วมก่อตั้ง AUTISM ASEAN NETWORK หรือ AAN
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ความเข้มแข็งของเครือข่ายออทิสติกในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ประจำจังหวัด สู่องค์กรมาตรฐาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  3. ร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ ในการจัดทำ กฎหมาย นโยบาย  แผนพัฒนาระดับชาติทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และสังคม
  4. จัดบริการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป. บริการส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิต การอาชีพ การส่งเสริมการมีงานทำ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆแก่สมาชิกและผู้ปครองทั่วประเทศ
  5. ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนา นวตกรรม และการจัดการความรู้ในบริบทต่างๆ เช่นศูนย์อาชีพออทิสติกไทย ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในพื้นที่กว่า 40 จังหวัด

 

ทำเนียบบุคลากร

diagram