มูลนิธิออทิสติกไทย

ออทิสติกไทย ไม่ทิ้งกัน Virtual Meeting เหนื่อย แต่สุขใจที่พวกเรารักกัน

#ออทิสติกไทย ไม่ทิ้งกัน
#Virtual Meeting เหนื่อย แต่สุขใจที่พวกเรารักกัน
# เพราะเราเป็นเพื่อนกัน เราจะไม่ทิ้งกัน
17 เมษายน 2563 วันเดียว ประขุมขับเคลื่อนงาน ใน3 วงประชุมทางไกลระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom และ TRUE VROOM ชุดแรก เป็นการประชุมคณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมฯ วุฒิสภา ชุดที่ 2 ประชุมร่วมกับ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะ ชุดที่ 3 ประชุม กับ เครือข่ายชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 7 จังหวัดภาคใต้ กลุ่มโซนอ่าวไทย ประชุมชุด 3 ประชุมตอนค่ำ คุยกันแบบเสมือนจริง บางคนทำกับข้าวลูกไปด้วยคุยไปด้วย บางคนทำอาหารส่งลูกค้าไปด้วยคุยไปด้วย แลกเปลี่ยน ความห่วงใย ความสุขและกำลังใจให้กัน จุดเด่นของTrue VROOM อยู่ตรงนี้เอง
ผลการประชุมทั้ง 3 ชุด มีข้อสรุปที่เป็นแนวเดียวกัน คือ
1. ช่วงวิกฤติ เราต้องอดทน และร่วมมือกันทำงาน ไม่ร้องขอแต่ร่วมคิด ร่วมทำไปด้วยกัน ข้อเสนอต่างๆยึดหลักการ Inclusive ไม่ทิ้งกัน ไม่แยกกลุ่มคนพิการออกจากสังคม รวมถึงมาตรการต่างๆ ประเด็นที่พบคือ มาตราการช่วยเหลือกระแสหลักที่ยังไม่ถึงคนพิการทุกกลุ่ม เราจะร่วมกันเก็บข้อมูล ส่งหน่วยงาน คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานรับผิดชอบ มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนทั่วไปที่รวมถึงคนพิการ อาทิ มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ เดือนละ 5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6เดือน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ มาตรการโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยของสำนักงานประกันสังคม มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง มาตรการลดค่าน้ำและคืนเงินประกันมิเตอร์ของการประปานครหลวง มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อและผู้เช่าโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และ มาตรการให้ใช้อินเตอร์เน็ตมือถือฟรีของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น คนพิการและผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติตามกติกา ต้องได้รับด้วย
2. มาตรการความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะด้าน เงินเยียวยา 1,000 ทุกคน ถ้วนหน้าจำนวน 2ล้านกว่าคน อยู่ในขั้นตอน รอกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น เลขบัญชีธนาคารของคนพิการที่จะรับโอนเงินมี1,500,000คน ที่มีบัญชีธนาคารใช้เวลาประมาณ พฤษภาคม 2563 จะโอนเข้าบัญชีให้ตรง ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ส่วนที่เหลืออีก 470,000 คน ไม่มีบัญชีธนาคารตรง จะให้ อาสาสมัครสมัครพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ประสาน การเปิดบัญชี ธนาคารใดๆก็ได้ที่มีในพื้นที่ และจะโอนเงินให้ ภายในเดือนมิถุนายน 2563
3. มาตรการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพฉุกเฉิน ต้องคิดนอกกรอบจากแนวคิดเดิม. ใช้กรอบแนวคิดเทียบเคียงกับมาตรการธนาคารออมสิน ให้กู้วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย กู้ผ่านระบบออนไลน์ รอร่างระเบียบรองรับ และจะประกาศให้ยื่นคำขอ ช่วงนี้จึงขอให้องค์กรคนพิการ ประสานคนพิการ เตรียมเอกสารการกู้ไว้ เช่น บัตรคนพิการ/ผู้ดูแล ทะเบียนบ้านบัญชีธนาคาร รายการอาชีพที่ประสงค์จะกู้เงินมาทำในช่วงนี้ เช่น ทำอาหารขาย แปรรูปผลผลิตการเกษตร. หรืออื่นๆ ทำรายการไว้ว่า 10,000 บาท จะนำไปจัดหาสิ่งใด เมื่อมีประกาศจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะได้ยื่นเรื่องได้ทันที องค์กรคนพิการและชมรมต่างๆ อาจช่วยส่งข่าวถึงสมาชิกให้เตรียมการไว้
4. มาตรการพักชำระหนี้เงินกู้ ประกาศเรียบร้อยแล้ว หมายถึงกระบวนการเดินหน้าได้แล้ว มีข้อสงสัย โทรสอบถามกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดโดยตรง ไม่ต้องเดินทางมา เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม
5. เรื่องปรับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท ถ้วนหน้าทุกคน ให้ยืนยัน ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเสนอคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง(รอคำตอบ ครั้งที่แล้ว เสนอไป แต่มีการตัดออกก่อนถึงมือคณะรัฐมนตรี)
6. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)เสนอข้อมูลผลการสำรวจครอบครัวบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษทั่วประเทศแก่กรมส่งเสริมฯ เช่น ความต้องการหน้ากากอนามัย เจล ถุงยังชีพ และอื่นๆ การปรับหลักสูตรการอบรมแบบอนไลน์ การจัดสื่อการเรียนรู้เพื่อจัด”การเรียนรู้ที่บ้าน” แนวHome Schools หรือ Home Base Programs การจัดระบบให้คำปรึกษา ซึ่งสมาคมฯจะร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยดำเนินการ และขอให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน โดยมูลนิธิออทิสติกไทย จะใช้โปรแกรม True VLEARN ในการดำเนินการ
7. ในการประชุมโซนภาค ได้นำผลการประชุมช่วงเช้าและบ่าย แจ้งแก่สมาชิกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกโซนภาคใต้ (อ่าวไทย) ให้เตรียมตัว สำรวจสมาชิกที่ยังไม่บัญชีธนาคารรับโอนเบี้ยความพิการ สมาชิกที่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ ให้สมาชิกเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้เงินฉุกเฉินปลอดดอกเบี้ย และสำรวจความต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ส่งข้อมูลทางไลน์กลุ่มหรืออีเมล์มาที่สมาคม เพื่อรวบรวมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้นำโปรแกรม True VROOM TRUE VLEARN ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ ส่วนเรื่องอินเตอร์เน็ต จะประสาน กสทช และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตามความจำเป็น ส่วนมูลนิธิออทิสติกไทย และชมรมผู้ปกครองในพื้นที่ จะเป็นจุดประสาน Focal Point การจัดส่งสิ่งจำเป็นไปแก่น้องๆและครอบครัว รวมทั้งจะส่งงานให้ทำที่บ้านในชมรมที่ประสงค์ ขณะนี้มีชมรมที่ตอบรับมาระดับหนึ่งแล้ว
8.เปิดเพจ “ออทิสติกไทย ไม่ทิ้งกัน” เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์บุคคลออทิสติก และคนพิการ ทุกประเภท
ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
18เมษายน2563

   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *