ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบหมายคณะศูนย์การศึกษาพิเศษ นนทบุรี และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ดร.ปนัดดา วงศ์จันดา ผอ. วิชุดา โชคภูเขียว จัดอบรมครูผู้สอนในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการ TEACCH Visual Support และ Box Set และการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม และเสาวนาOnline แนวคิดในการจัดการห้องเรียนคู่ขนาน ร่วมกับ ดร.สำเริง วิระขะณังและอ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช
เนื้อหาการเสาวนาที่เน้นให้ครูห้องคู่ขนาน เข้าใจการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ที่ต้องเน้นความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กพิเศษ ทำงานด้วยใจ เน้นระบบการดูแลช่วยเหลือ เช่นระบบเพื่อนข่วยเพื่อน การเรียนรวมบางเวลา การจัดห้องสอนเสริมวิชาการ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการนำเสนอ Success Case เพื่อให้มองเห็นภาพเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม
ขอบคุณคณะวิทยากร และบุคลากร ในเครือข่ายห้องเรียนคู่ขนาน และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่สนับสนุน
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
5 ก.ค.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *