ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#รายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

ดร.สำเริง วิระชะนัง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) เป็นผู้แทนสมาคม สรุปสาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: โดยประธาน ได้แก่ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข รองประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนสมาคมแต่ละประเภทความพิการ และหน่วยงานสาธารณสุขคือ สถาบันสิรินธรฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ มีวาระสำคัญได้แก่
วาระที่ 2.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ โดย พก. มีขั้นตอนที่ 1: พก.รับคำขอ 2. ร.พ.ประเมินความพิการ 3.พก. ออกบัตรคนพิการ 4.สิทธิในการรักษาพยาบาล
อธิบดี พก. ชี้แจงว่าขั้นตอนการออกบัตรคนพิการยากที่สุด แม้จะใช้ตามหลักการ ICF และแนวทางวอชิงตันกรุ๊ปแล้ว ขอให้มีการปรับปรุง
เลขาที่ประชุมชี้แจงว่า ได้รวมแม้กลุ่มที่เป็น health impairment ไว้ด้วยแล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ..ไว้ด้วยแล้ว
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ถามถึงค่าใช้จ่ายในระหว่างการวินิจฉัยว่า หน่วยใดจะรับผิดชอบ
ดร.สำเริง วิระชะนังสำเริง เสนอว่า สธ. ไม่มีปัญหาด้านวิชาการ และการจัดการ แต่มีปัญหาด้านการจัดการทางการเงิน จึงเสนอให้ตั้งงบสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับระหว่างรอการวินิจฉัย เมื่อวินิจฉัยแล้วค่อยโอนค่าใช้จ่ายนี้ ไปเข้าประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่โอนไม่ได้ให้เสนอเพื่ออนุมัติตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยต่อไป
ประเด็นที่ 2 การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) เป้าหมายขยายเพิ่มจาก 33 แห่งเป็น 83 แห่งทั่วประเทศภายในปีงบ 2564
ประเด็นที่ 3 การสรุปการประชุมประชาพิจารณ์”การปรับปรุงรายการและรายละเอียดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ จาก 26 เหลือ 25 รายการ” (โดยยุบรวมรายการที่ 8 เข้ากับรายการที่ 15 เพราะเป็นลักษณะการให้บริการที่เหมือนกัน)
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และองค์กรคนพิการ เห็นว่าจุดนี้ มีข้อน่าสังเกตคือ ประเด็นผู้ให้บริการในหน่วยร่วมบริการที่ต้องผ่านการอบรม ยังสรุปไม่ได้ว่า จะกำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้ให้บริการหรือไม่ ซึ่งในระบบสุขภาพปัจจุบัน กำหนดเฉพาะนักวิชาชีพที่ให้บริการได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อหน่วยงานคนพิการที่จะขอเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันุขภาพในอนาคต
ประเด็นที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น
สำเริง ขอให้เลขาตัดนิยามคำว่าแอสเปอเกอร์ออก ให้เหลือออทิสติกและสเป็คตรัม (ASD)
เลขานุการที่ประชุม กล่าวให้ความมั่นใจต่อผู้ร่วมประชุมว่า ในรายงานได้ครอบคลุมทุกประเด็นไว้ครบถ้วนแล้วแต่ถ้าคิดว่ายังมีประเด็นอยู่ ก็โทรไปที่
พญ.วิชนี สถาบันสิรินธร 0865294597 ภายในวันพรุ่งนี้ที่ 18 ก.ย.2563 รายงานฉบับจริงจะเสนอให้อนุมัติภายในเดือนนี้ ..(สรุปสาระประชุมโดยสำเริง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *