ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#มติบอร์ดชาติด้านคนพิการ 1/2564 10มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยมีผู้นำองค์การด้านคนพิการ 7 องค์การเข้าร่วมประชุม

10มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยมีผู้นำองค์การด้านคนพิการ 7 องค์การเข้าร่วมประชุม โดยมีมติสำคัญดังนี้
1. เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการ”ถ้วนหน้า”ให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีอายุมากกว่า 18 ปี อีกจำนวน 8.3 แสนคน จาก 800 บาทต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติปรับเพิ่มให้ก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต้องนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังสนับสนุนด้วย เพราะเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการฯเคยมีมติตั้งแต่เดือนมกราคม2564 ตามข้อเสนอของสภาคนพิการฯและองค์การด้านคนพิการ
2. เห็นชอบขยายเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ปลอดชำระหนี้ 1 ปี จากเดิมที่หมดเขต 31 มีนาคม 2564 ขยายไปถึง 31 พฤษภาคม 2564 ประชาชนผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ที่ www.dep.go.th หรือสอบถามสายด่วน พม. 1300 หรือ 1479
3. เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการกำหนดโควตาการรับสิทธิวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่คนพิการ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีความพิการในระดับรุนแรงหรือมีปัญหาด้านสุขภาพและกลุ่มเปราะบางต่างๆในเฟสที่2 ตามข้อเสนอสภาคนพิการฯ
4. เห็นชอบให้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มมาตรการลดหย่อนภาษีให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คือ ก.การจ้างคนพิการตามมาตรา 33 ที่หักภาษีได้ 2 เท่า ขอเพิ่มเป็น 4 เท่า ข.การจ้างคนพิการมากกว่า 60% ของลูกจ้าง ที่หักภาษีได้ 3 เท่า ขอเพิ่มเป็น 4 เท่า เพื่อให้สอดคล้องกับฐานภาษีนิติบุคคล
5. เห็นชอบให้เสนอ คณะรัฐมนตรี เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐ ที่ยังไม่จ้างงาน คนพิการ ซึ่งรวมกว่า 18,000 อัตรา จ้างงานคนพิการให้ครบภายในปี 2565 ทั้งนี้ให้จ้างงานในรูปแบบที่หลากหลาย และอาจอิงกฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ ที่กำหนดให้การจ่ายค่าจ้างคนพิการคำนวณที่ฐาน 365 วัน หรือจ้างตามคุณวุฒิ หรือความสามารถเพื่อให้คนพิการมีงานทำอย่างยั่งยืน
6. รับทราบผลการดำเนินงานการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพคนพิการ ปี 2563 ซึ่งกระทรวงแรงงานและกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดำเนินการ ซึ่งภาคธุรกิจเอกชนมีการจ้างงานคนพิการ กว่า 30,000 คน และใช้มาตราทางเลือกอีกกว่า 20,000 คน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ขอให้หน่วยงานทั้ง 2หน่วย ร่วมจัดทำฐานข้อมูลคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ รับการจ้างงานและคนพิการที่ยังไม่มีอาชีพ ให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อการวางแผนงาน โดยกระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายว่าในปี2564 จะมีการส่งเสริมอาชีพ การจ้างงาน การฝึกอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้ดูแล รวมกว่า 2 แสนคน
7. รับทราบการเตรียมการจัดทำแอปพลิเคชั่นการจ้างงานคนพิการ ที่กระทรวงแรงงานจะใช้ในกลางปี 2564 เพื่อตรวจสอบสิทธิการจ้างงานในสถานประกอบการ
8.เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *