มูลนิธิออทิสติกไทย

บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน:คิดและลงมือทำบนฐานความรู้ความเข้าใจ

#บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน:คิดและลงมือทำบนฐานความรู้ความเข้าใจ
#นวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
#Step by Step and Step Up ก้าวต่อไป สู่เป้าหมาย ทีละขั้น ริเริ่ม และท้าทาย
ปัจจุบัน มีบุคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่ช่วยเหลือตนเอง พอได้ หรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในกลุ่มวัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระบบการช่วยเหลือของเรา ยังไม่ครอบคลุม เมื่อกลุ่มนี้เติบโตขึ้น พ่อแม่หรือผู้ดูแล ก็สูงวัย หลายคนจากโลกนี้ไป ทำให้อยู่ในสภาพ “ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแต่ไม่สามารถดูแลได้” โดยปริยาย ซึ่งกลไกที่จะช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ มีเพียง “สถานสงเคราะห์ของรัฐ” ที่มีไม่กี่แห่ง และมีความแออัดสูง และนโยบายสากล เริ่มปฏิเสธ การคงอยู่ของสถานสงเคราะห์ แต่เปลี่ยนมาจัดทำระบบการดูแลในชุมชน หรือ บริการ Group Home หรือ residential services เช่นในกลุ่มประเทศอาเซียน มีกรณีศึกษาของประเทศ สิงค์โปร์และมาเลเซีย เป็นต้น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด 15 จังหวัด ร่วมระดมความคิดและทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาคีภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ประเด็น “การเตรียมการจัดตั้ง “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน”
บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน เป็นนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม ที่รัฐควรต้องดำเนินการ และสนับสนุน เพราะเป็น “ บ้านหลังเล็กๆในชุมชน ไม่แยกคนกลุ่มนี้ออกมาจากชุมชน เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นที่พึ่งสุดท้าย สำหรับบุคคลออทิสติกที่ไม่มีผู้ดูแล ที่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ธุรกิจ ที่ให้บริการ “ เป็นความหวังของพ่อแม่ที่ลูกมีภาวะความบกพร่องปานกลาง ถึงรุนแรง “ว่าจะเป็นบ้านสำหรับกลุ่มนี้ เมื่อตนเองจากโลกนี้ไปแล้ว” เป็นงานที่ท้าทายจริงๆ
ทีม สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธิออทิสติกไทย และชมรมผู้ปกครอง จึงอาสา ร่วมถอดประสบการณ์ เพื่อพัฒนารูปแบบร่วมกัน โดย “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”สนับสนุนงบประมาณและชมรมผู้ปกครองที่ริเริ่ม ลงทุน ลงแรง และร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่
ขณะนี้ได้รับรายงานความคืบหน้าจาก ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 4 จังหวัด พิษณุโลก ชลบุรี ขอนแก่น ตาก (ชมรมคนพิการบุคคลออทิสติก บ้านตาก) ได้ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การทำความเข้าใจ แนวคิดของการจัดตั้ง “บ้านพิทักษ์ออทิสติกชุมชน ที่เน้น ชุมชนเป็นฐาน” เน้นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดบริการ ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการสังคม “การดูแลคุณภาพชีวิตตามช่วงอายุ “คุณภาพในการดูแล การศึกษาต้นทุนที่มีของแต่ละจุด และอื่นๆตามบริบทของแต่ละชุมชน รวมถึง กลไกที่จะกำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนรวมถึง จัดบริการ ในอนาคต ว่า หน่วยงานใดมีหน้าที่โดยตรงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หน่วยงานรัฐทั้ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดด้วย
สมาคมจะรวบรวมผลจากโครงการในทั้ง 15 จังหวัด มาประมวลสรุป เพื่อพัฒนากรอบ แนวทาง และโครงการทดลอง เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่ สมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกระดับชาติ กลางเดือน มีนาคม 2563 และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในลำดับต่อไป
ขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่าย สำหรับการเริ่มต้นลงมือทำ ไม่เพียงแต่คิดและพูดเพียงอย่างเดียว พลังความร่วมมือจะนำไปสู่ความสำเร็จ ขอทุกท่านเป็นกำลังใจให้ด้วย ต่อลมหายใจให้กลุ่ม
ออทิสติกหรือพิการที่มีความต้องการช่วยเหลือมาก มีที่ยืนในสังคมในฐานะ “มนุษย์คนหนึ่ง”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *