มูลนิธิออทิสติกไทย

นำเสนอนโยบายด้านการมีงานทำคนพิการทุกประเภท

#นำเสนอนโยบายด้านการมีงานทำคนพิการทุกประเภท
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสมาคมแต่ละประเภทความพิการระดับชาติ พบปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการทุกประเภท และนำเป็นวาระเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการหารือ พร้อมตัวแทนจากสมาคมทั้ง 6 สมาคม
ข้อสรุป สำคัญคือ
1.การเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดอีกประมาณ 8,000 อัตรา และดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 ตุลาคม 2558
2.การปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทำงาน โดยฌฉพาะภาครัฐ ควรปรับสัดส่วนเป็น 100 ต่อ 2 หรือ 50 ต่อ 1 ส่วนภาคเอกชน คงสัดส่วนเท่าเดิม
3. การกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐต้องจ่ายค่าจ้างคนพิการขั้นต่ำรวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 วันต่อเดือน ถึงแม้จะจ้างงานคนพิการเป็นแบบรายวันก็ตาม โดยใช้วิธีคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
4.แก้ไขแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 33 เพื่อให้กระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานคนพิการให้ครบถ้วนในทุกมิติ(เพิ่มอำนาจให้กระทรวงแรงงาน)
5.กำกับติดตามและเร่งหารือร่วมกับคนพิการและสถานประกอบการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 35 เพื่อให้คนพิการและผู้ประกอบการปฏิบัติได้ชัดเจนและถูกต้อง
6. พัฒนาหรือสนับสนุนการจัดตั้งกลไกการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ
ในการสร้างความเข็มแข็ง อาทิระบบJob Coachและอื่นๆ
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *