มูลนิธิออทิสติกไทย

นายอังกรู จงสถาพรสุข และน.ส.สวรรยา ปุนินานนท์ เยาวชนออทิสติก เป็นตัวแทนบุคคลออทิสติกทั้งประเทศ ร่วมกับสภาคนพิการฯ ยื่นจดหมายต่อ นายกรัฐมนตรี

#Good Thing and Good Deeds #1
#ทำสิ่งดีดี ได้สิ่งดีดี#ฝันจะเป็นจริงหรือไม่
#ออทิสติก ก็ช่วยสังคมได้
#เยียวยา 1,000 บาท 3 เดือน คนพิการ 1.3 ล้านคน
#Korat Model การเรียนรวม
16 มิ.ย.2563 ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ทำสิ่งดีดีดี Good Thing #1 เพื่อบุคคลออทิสติก 2 เรื่อง โดย 2 ทีม
ทีมแรก นายอังกรู จงสถาพรสุข และน.ส.สวรรยา ปุนินานนท์ เยาวชนออทิสติก เป็นตัวแทนบุคคลออทิสติกทั้งประเทศ ร่วมกับสภาคนพิการฯ ยื่นจดหมายต่อ นายกรัฐมนตรี โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมลงมารับเรื่อง ที่ทำเนียบรัฐบาล เรื่องขอให้เยียวยาคนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท สามเดือน ถ้วนหน้าทั้ง 13ล้านคน เหมือนประชาชนทั่วไป.
ผล คือ รัฐบาลอนุมัติกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ และไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของภาครัฐ ประกอบด้วย 1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน 2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน 3)ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค. 2563 กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.03หมื่นล้านบาท
สิ่งดีดีดี Good Thing #2. คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม ระบบห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ ที่ นครราชสีมา หรือ Korat Model โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมและนายปราโมทย์ ธรรมสโรช อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ พร้อม รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ น.ส.อณิรา ธินนท์ โดยการมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พบกับทีมผู้บริหารการศึกษาและคณะผู้ปกครองในจังหวัดนครราชสีมา มี ดร. รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในพื้นที่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก โรงเรียนหลายแห่งที่จัดการเรียนรวมในพื้นที่ มีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนพิการ ทำให้หลายโรงเรียนต้องรับนักเรียนพิการมากจนเกินกำลัง จนเกินจำนวนทรัพยากรที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ทั้ง 4M คือ Man ครู/ผู้ช่วย Money เงินอุดหนุนรายหัว ที่จัดสรรให้น้อยมากMaterial สื่อ อุปกรณ์ การเรียน Management การบริหารจัดการ ที่ไม่ได้นำ SEAT Modelที่กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรคนพิการ ได้ร่วมกับอ.ดร.เบญจา ชลธารนนท์ วางรากฐานไว้ ตั้งแต่ ปฎิรูปการศึกษารอบแรก(2542-2559)ซึ่งน่าเสียดาย ที่ปัจจุบัน ถูกละเลยไป
ในช่วงทำ Workshop. ผมได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์จากตัวแทนผู้ปกครอง คือ คุณเบญจลักษณ์ กอไม้กลาง ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และคุณ ไกรสร หล่อธราประเสริญ ตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนเมืองนครราชสีมา รับฟังความเห็นจาก พระครูปลัด ดร.วีระชัย ธมมจิตโต ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ซึ่งในทีมนี้ มีนายสุริยา พึ่งธงไทย อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ร่วมทีมด้วย ได้ฟังความคิดจากนายมานะ ครูธารโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมือง เป็นตัวแทนสถานศึกษา 3 แห่งโรงเรียน เมือง โรงเรียนสวนหม่อน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ที่สะท้อนความตั้งใจของโรงเรียน ที่รับนักเรียนออทิสติกและสติปัญญาไว้ทั้งสามโรงเรียน กว่า 100 คน ในโรงเรียนเมือง มีห้องเรียนคู่ขนาน
มีเด็กออทิสติก จำนวน 26 คน โรงเรียนจัด ให้ อาจารย์ท่านหนึ่ง(ครูอ้วน) ดูแลโครงการ มีพี่เลี้ยงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 คน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งไปช่วย 1 คน ซึ่งเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนบุคลากร ให้ 3 คน โรงเรียนอีก2แห่ง พบปัญหาเดียวกัน คือมีข้อจำกัด เรื่อง คนและงบประมาณ จนต้องรบกวนผู้ปกครองร่วมสนับสนุนเงิน เพื่อจ้างครูการศึกษาพิเศษ อีก 3 คน ปีหนึ่งผู้ปกครองต้องลงขันเพื่อให้ลูกๆได้เรียน กว่า “ครึ่งล้านบาท” ผู้ปกครองที่มีกำลัง ก็ช่วยกันลงขัน ผู้ปกครองที่มีปัญหาเศรษฐานะ บางคนต้องไปยืมเงินญาติ มาร่วมลงขัน เพราะรู้สึกว่า เป็น”หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ”หัวอกพ่อแม่ อยากให้ลูกได้เรียนกับ โรงเรียนที่ หัวใจ ครูที่มีจิตใจงดงาม ขอยกย่องทั้งผู้บริหารและคณะครู ทั้งสามแห่ง และขอบคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ที่เข้าไปช่วยเต็มตามกำลังที่มี นี่คือ ตัวอย่างหนึ่งของสถานภาพการเรียนรวมของประเทศไทย ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่ประกาศยกเว้นไม่เก็บเงินแก่ผู้ปกครองที่ค้างชำระหนี้
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พยายามรวบรวมข้อมูลและแนวทางการแก้ไข นำเสนอที่ประชุม ซึ่งทำได้ดีในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมที่สะท้อนมุมมอง “การคุ้มครองสิทธิคนพิการ”ได้ชัดเจน
ผมได้เสนอให้นำ โครงสร้าง SEAT MODEL มาเป็นฐานตั้งต้นในการคิด คือ “คิดถึงนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” “จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้””จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของเด็กแต่ละบุคคล”และ”จัดเครื่องมือที่มีระบบครอบคลุม ทั้งการประเมิน การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การสนับสนุน” รวมถึง ตั้งต้นกลับทิศหลักสูตรการเรียนที่สอดคล้องกับ”การพัฒนาทักษะชีวิต” ไม่ใช่นำเอาหลักสูตรแกนกลางที่เน้น วิชาการ มาใช้เป็นตัวตั้ง ซึ่งเกิดปัญหา คือ”เด็กได้เรียน แต่ผลออกมา คือ เรียนแล้วไม่ได้เรื่อง” แต่ปรับเป็น “เด็กเรียนรู้อย่างเข้าใจและตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง” และผู้ปกครอง ต้องปรับบทเรียนมาร่วมมือในเรื่องการดูแลและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิตอิสระของลูก ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย รัฐคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานนี้ ต้องใส่ M ตัวที่ 5 คือ Mindsetกันใหม่ งานใหญ่จริงๆครับ
พระครูปลัด ดร.วีระชัย ธมมจิตโต ขอให้เพิ่ม “ระบบการดูแลข่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมคุณธรรมและจิตใจ ด้วยกระบวนการ Mindfulness ซึ่งพระอาจารย์ได้ทดลองนำมาสอนเด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11 ได้ผลดี เด็กมีสมาธิ มีสติ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างมาก พร้อมเสนอว่า “ควรเน้นเรื่อง การพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้เด็กด้วยๆ โดยKorat Model อาจต้องมีการจัดคล้าย Community College ซึ่งตรงกับความคิดของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ภาคบ่าย อ.ปราโมทย์ ได้ร่วมทำ “แผนปฎิบัติการKorat Model” ผมอยู่รับผฟังบางช่วงตอน เพราะต้องออกไปประชุม Meet Team ทางไกล กับคณะกรรมการกำกับทิศ แผนสุขภาพจิต”
ที่ประชุมได้ข้อสรุปประเด็นการจัดทำแผนปฎิบัติการ โดย อิง “การบริหารจัดการตามโครงสร้าง SEAT”ซึ่งมีประเด็น 5เรื่อง
1. การเตรียมความพร้อมนักเรียนระบบ Online Offline โดยมูลนิธิออทิสติกไทย จะให้เด็กๆและผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ”บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติกในชุมชน “ที่มีสื่อทั้ง online /off line จัดโครงการสอนเสริมทักษะเด็กนอกเวลา
2.จัด ให้มีศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษและสหวิชาชีพ
3.จัดการ อบรมครูและบุคลากรแบบเข้มข้น โดยให้สถานศึกษาเป็นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้จัดอบรมให้ครูมาหลายปีแล้ว งบแรกเริ่มจะขอการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการออทิสติก
4.การผลักดันให้เกิด “การจัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ” อย่างมีส่วนร่วม ไม่ใช้ ใช้มาตรฐานที่เคยจัดทำมา ซึ่งเน้นแต่บางเรื่อง เช่น เอกสาร Documentary Evaluations เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นจุด วิกฤติการศึกษาไทย การศึกษาพิเศษหรือการเรียนรวมจึงควรใช้โครงสร้าง SEATเป็นฐานในการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งบ้านเรามีเครื่องมือดีๆมากมาย แต่นำมาใช้ไม่ต่อเนื่อง เป็นไปนโยบายหรือPolitical Policy ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา หรือบางยุคสมัยไม่มีแม้แต่ Policy
5. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดครู บุคลากร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (ระเบียบ กคศ) โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนพิการ “เพราะการศึกษา ขั้นพื้นฐาน/การศึกษาภาคบังคับ เก็บเงินจากผู้ปกครองไม่ได้” ขัดกับกฎหมายอย่างชัดแจ้ง
ทีมบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จะนำแผนปฎิบัติการKorat Model มาขับเคลื่อน เตรียมจัดงบประมาณเท่าที่จะพอจัดหาได้ไปเริ่มต้นให้บางส่วน จะเปิดห้อง TRUE VROOM คุยกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ทั่วประเทศ จะประสานทั้งระดับพื้นที่ และระดับนโยบาย และจะนำคณะผู้ปกครองเข้าพบ ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะกลับมา รายงานรัฐมนตรี จุติ ไกรฤกษ์ และประมวลนำเสนอ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่รองนายกรัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน อาจมีประเด็น เสนอ คณะรัฐมนตรี คงต้อง ติดตามรอฟัง รอฝัน กันต่อไป
ขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม ที่พยายามทำอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องเงินเยียวยา และเรื่องประสานการศึกษา “ ท่านทำเต็มที่แล้ว เราเข้าใจ ว่าการตัดสินใจอยู่ที่”นายกรัฐมนตรี”คนเดียว Thailand Only จริงๆ
ขอบคุณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อุตสาหะและพยายาม เดินทางไปถึงพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือ
ขอบคุณ นายชัยพร ภูผารัตน์ ประธานสถานศึกษา และผอ. รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ที่เป็นเจ้าภาพประสานในพื้นที่ให้เกิดการประชุม
ขอบคุณทีมผู้ปกครอง “ออทิสติก”ที่เป็นแกนนำทำเพื่อเด็กพิการทุกคน
“เรามาช่วยกัน ทำความฝันให้การศึกษาเด็กพิการ เป็นไปตามความมุ่งหมายกัน”
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
17 มิ.ย.2563

ในภาพอาจจะมี 4 คน    ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
+5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *