มูลนิธิออทิสติกไทย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

#National Special Education Board

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ข้อมูลปัจจุบัน พบว่า เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5-17 ปี ร้อยละ 38.7 ไม่มีโอกาสรับการศึกษาในระบบ และร้อยละ 40ไม่มีงานทำ ซึ่งเป็นบทบาทกระทวงศึกษาธิการว่าจะทำอย่างไรให้เข้าถึงการศึกษา ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในระดับหนึ่ง
2. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผนึกกำลังความร่วมมือ 4กระทรวง คือ ศธ พม. มท.และแรงงาน ร่วมถึงภาคเอกชน
3. ต้องปรับ Mindset ในการทำงาน เน้น การเรียนรวมหรือ Inclusive และต้องมีทีมทำงานในด้านต่างๆ
4. ต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดในการทำงานให้ชัดเจน งบประมาณที่มีการจัดการบนฐานข้อมูลที่ดี จะสามารถจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้
5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ Platform ในการทำงานที่เป็นระบบ.
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ได้เสนอ เอกสารข้อเสนอในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นห้องเรียนคู่ขนานและห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษ การติดตามความก้าวหน้าของร่างระเบียบและแนวทางการจัดห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ การสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษารับเยาวชนออทิสติกและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆทั้งระยะสั้นและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาต่างๆ โดยมีการจัดระบบสนับสนุนอย่างเป็นระบบ การจัดการศึกษานอกระบบให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำระเบียบว่าด้วยครูสอนคนพิการ ที่ชัดเจน โดยอาจบรรจุเป็นพนักงานราชการ ที่ไม่ใช่ อัตราจ้างเหมาบริการอย่างปัจจุบัน การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้เหมาะสมกับประเภทความพิการและทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ การติดตามระเบียบว่าด้วยศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการรัฐมนตรีฯ ให้นำข้อสรุป 8ข้อจากการประชุมครั้งที่แล้วมาวางแผนการทำงาน โดยกำหนดเวลาให้ 40วัน และนำมาเสนอที่ประชุม โดยให้ฝ่ายเลขาไปจัดตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ
นอกจากนี้ ยังอนุมัติในหลักการแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 258 ล้านบาท และกำหนดกรอบการอุดหนุนโครงการ ร้อยละ 85 ของเงินกองทุนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำ แผนงาน โครงการนำเสนอที่ชัดเจน โปร่งใส และให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา

  

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *