ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#ครูพี่โอ๊ะ”ที่สุดของที่สุด”

นับเป็น”วันประวัติศาสตร์ของการศึกษานอกระบบกลุ่มคนพิการ”ที่ผู้บริหารระดับสูง ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ “ครูโอ๊ะ”ของชาว กศน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและร่วมWorkshopออนไลน์ รับฟังและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างหลักสูตรการศึกษานอกระบบต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”โดยร่วมประชุมช่วงเวลา9.20-12.00 น. ด้วย ระบบออนไลน์ ณ มูลนิธิออทิสติกไทย
ครูพี่โอ๊ะ กล่าวขอบคุณสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)เครือข่ายผู้ปกครองและสำนักงานกศน ที่ร่วมกันจัดพัฒนา”หลักสูตรต้นแบบมิติใหม่”ที่เชื่อมโยงกับ สมรรถนะ นับเป็นความตั้งใจ ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการให้กว้างขวาง ทั่วถึง มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน การทำงานครั้งนี้ที่ให้ผู้ปกครองร่วมในการ Design หลักสูตรจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพ เป็นการทำงานแบบ Bottom Up Design เพื่อร่วมกันสร้าง”นวัตกรรมหลักสูตรต้นแบบ”
โดย”ครูพี่โอ๊ะ” ได้ขอให้กศน เปิดใจกว้าง และสนับสนุนงานนี้ และมอบหมายภารกิจสำคัญแก่หน่วยงานนโยบายและระดับปฎิบัตินำไปปฎิบัติให้เป็นรูปธรรม
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมฯกล่าวรายงานโดยสรุปว่าสำนักงาน กศน กศนตลิ่งชัน คณะจากมูลนิธิออทิสติกไทยและสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และศกพ ได้ทำงานร่วมกันกว่า 2 เดือนเพื่อแลกหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวบรวมแนวทางการจัดการศึกษา โดยเห็นพ้องกันว่า “หลักสูตรต้นแบบครั้งนี้ จะพัฒนาโดยอิงจาก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบแนวคิดของเเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) “ ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายจะพัฒนาและทดลองใช้ในระบบการศึกษาของประเทศ ภายในปี การศึกษา 2565 เพราะเป็นหลักสูตรที่วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามสมรรถนะต่างๆทั้ง 10 สมรรถนะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยนำมากำหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Programs) ซึ่งนับว่าเป็นงานที่มีความท้าทายและมีคุณค่าทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีสมรรถนะสำคัญ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการมีพื้นฐานอาชีพตามความสนใจและความถนัด
ขอบคุณ “ครูพี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ที่ตั้งใจสนับสนุนอย่างมุ่งมั่น จนเป็นรูปธรรม
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
8ก.ค.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *