ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

คบเด็ก เพื่อสร้างบ้านเมืองที่ดี ความสำเร็จตลอด 30 ปี กับความท้าทายที่ต้องเผชิญ เพื่อก้าวเดินไปอย่างเข้มแข็ง

#คบเด็ก เพื่อสร้างบ้านเมืองที่ดี
#CRC:@30 and Beyond
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก: [email protected] and Beyond “ความสำเร็จตลอด 30 ปี กับความท้าทายที่ต้องเผชิญ เพื่อก้าวเดินไปอย่างเข้มแข็ง” เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ผม มีโอกาสไปร่วมเป็น วิทยากร ประเด็น “สิทธิเด็กพิการ” โดยมีแกนนำซึ่งทำงานด้านคนพิการทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังความเห็นจากเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน
สิ่งที่เรียนรู้ จากเวทีโดยเฉพาะจาก กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วไป มีความเห็นที่น่ารับฟังและทำให้เราต้องทบทวนการขับเคลื่อนเรื่อง สิทธิเด็กพิการ หลายประการ
ข้อสรุปสำคัญ เช่น
1.ในด้านข้อบทกฎหมายทั้งระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาต่างๆทั้ง CRC CRPD รวมทั้งกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับเด็ก เด็กพิการทุกฉบับ ชัดเจนและเพียงพอต่อการตอบโจทย์ด้านสิทธิเด็ก
2.ความท้าทายสำคัญ คือ การนำกฎหมายสู่การปฎิบัติ ทั้งเชิงสาระ และเชิงกลไก ยังมีอุปสรรค ทำให้ เด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ส่วนหนึ่ง เข้าไม่ถึงสิทธิ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มเด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
3. การทำงานด้านเด็ก หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง แต่บางครั้งขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก จุดเน้นเชิงนโยบาย เปลี่ยนไปตามยุค สมัย ของผู้บริหารระดับสูง เหมือน รถที่จอดตามป้ายและรอเปลี่ยนคนขับ
4. มีความเห็นตรงกันว่า การทำงานโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ระดับ ชุมชน ระดับหมู่บ้าน มีส่วนสำคัญในการคุ้มครองและจัดบริการแก่เด็ก ซึ่งยังขาดการบูรณาการ โดยเฉพาะระบบงบประมาณที่จะเชื่อมต่อกัน
5. สำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระบบการคัดกรอง การรับรองความพิการ ยังเป็นปัญหาใหญ่ ด้านสังคม ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เพราะไปอิง เกณฑ์ การรับรองความพิการ ของระบบสาธารณสุขเป็นหลัก รวมถึงการรับรู้ การยอมรับของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มองว่า “การมีบัตรคนพิการ เป็นตีตรา” ทำให้เด็กพิเศษหลายแสนคนไม่ได้เข้าระบบ “ทำบัตรประจำตัวคนพิการ”
6. ปัญหาที่สะท้อนมากคือ INCLUSIVE EDUCATION หรือการเรียนรวม ยังไปไม่ถึงเป้าหมายของอนุสัญญา เสียดายที่ไม่มีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับฟัง
7. เยาวชนคนรุ่นใหม่ เปิดใจและเข้าใจ มิติ Human Being หรือ ความเป็นมนุษย์มากขึ้น น้องๆเยาวชน ที่ร่วมประชุม แสดงออกอย่างชัดเจน ขอชื่นชม
8. เนื้อหาทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่ง ผม นำเสนอในที่ประชุมให้ช่วยคิด ส่วนหนึ่งวิทยากรที่ร่วมเสาวนาช่วยกันระดมประเด็น
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
เลขาธิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
20 พ.ย.2562

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *