มูลนิธิออทิสติกไทย

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ

#คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2563
โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ด้านองค์กรคนพิการ นายปราโมทย์ ธรรมสโรช ดร.สำเริง วิระชะนัง ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ ร่วมเสนอ ประเด็นสำคัญได้แก่
1.การขับเคลื่อนการเรียนรวมให้จริงจังมากขึ้น เร่งรัดระเบียบห้องเรียนคู่ขนาน จัดสรรครูสนับสนุนโรงเรียนที่จัดเรียนรวม ให้ครอบคลุม พัฒนาศักยภาพครู และบรรจุครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน ที่ผ่านมาสพฐ ยังให้ความสำคัญการเรียนร่วมเป็นลำดับรอง
2. การสนับสนุนการศึกษานอกระบบ การศึกษาเพื่อการทำงานของคนพิการ โดยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จะนำร่องทำความร่วมมือกับ สำนักงาน กศน และ สำนักงานการ สอศ. ซึ่งขอการสนับสนุนด้านนโยบาย และงบประมาณจากกระทรวงด้วย3. การขับเคลื่อนกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการศึกษาพิเศษ
5. การเร่งรัดแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยขอให้เลือกผู้ที่เป็นมืออาชีพและกระบวนสรรหาให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนภายในกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคนพิการที่มีอยู่ทั่วประเทศ
เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการและดูแลคนพิการได้อย่างทั่วถึง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นให้คนพิการพึ่งพาตนเองได้ และมีงานทำ สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถการคัดกรองเด็กพิการ และได้ทำความเข้าใจ แบ่งปันความรู้ เสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวงเงิน 200 ล้านบาท ดังนี้
* งบอุดหนุน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาคนพิการที่มีความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการตาม ยุทธศาสตร์
* งบรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
* งบพัฒนา เป็นงบพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการคัดเลือกบุคคลทั่วไป จำนวน 4 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
13พฤศจิกายน 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *