ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ชุดใหม่ ประชุม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

27 ส.ค.2563 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ชุดใหม่ ประชุม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม กรรมการชุดนี้มีภารกิจสำคัญตามพรบ. สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 10 ในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรี การส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐและเอกชนดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ ทั้งนี้โดยใช้กลไกด้านกฎหมาย จนถึงระดับอนุบัญญัติต่างๆ
ที่น่าสนใจและน่ายินดีคือ ในคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกกันเอง 6ท่าน เป็นกรรมการด้วย ตามพรบ.สุขภาพจิตฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562. ชื่อที่คุ้นเคยกัน คือ ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ โดยส่วนตัวผมเคยเรียนกฎหมายกับท่าน(สมัยโน้น) ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับท่านอาจารย์ และได้เสนอชื่อท่านเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต และผมในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ได้ขอร่วมเป็นคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย เนื่องจากพรบ.สุขภาพจิตฉบับที่ใช้ในปัจจุบันยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาแก้ไขอีกหลายเรื่อง และควรเพิ่มมิติการส่งเสริมสุขภาพจิตของ ประชาชนให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งด้านกลไก การขับเคลื่อน การบูรณาการต่างๆ และมิติการสนับสนุนด้วย
ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุบัญญัติที่ร่างไว้ในอนุกรรมการชุดเดิมหลายฉบับ และอนุมัติหลักการร่างแผนปฎิบัติการสุขภาพจิต โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงให้สอดคล้องกับNEW NORMAL และให้จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน.
รอคอยติดตามความก้าวหน้านะครับ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
28ส.ค.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *