ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

#กระจายอำนาจการศึกษาสู่สถานศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิด เวทีเสวนา “สานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันเสนอแนวทางสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ประเด็นที่พบด้านการศึกษา คือ ส่วนใหญ่เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถเรียนต่อในระบบการศึกษาได้ และอยู่นอกระบบการศึกษา เมื่ออยู่นอกระบบการศึกษาก็ไม่มีระบบส่งเสริมที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษยังต้องคำนึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ในการช่วยเตรียมความพร้อมหรือการช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเริ่มแรก แต่รูปแบบการจัดการศึกษาดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน
สสส. จึงสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันดูแลและพัฒนาทักษะชีวิต เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่และการใช้ชีวิตในชุมชนและสังคมก่อให้เกิดพื้นที่/ชุมชนต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บนฐานเครือข่ายการมีส่วนร่วม ใน 3 พื้นที่ กระจายอยู่ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ มีต้นทุนทางวิชาการของนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดและมีความเข้มแข็งด้านความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาคกลาง มีความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนและสถานศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานระดับจังหวัดและพื้นที่ เชื่อมต่อและขยายผลต่อไป
ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง/ผลกระทบที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ 1) เครือข่ายความร่วมมือที่เข้ามาร่วมดำเนินงานในโครงการรับฟังเสียง และความต้องการของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมากขึ้น 2) มุมมอง/ทัศนคติของชุมชน หรือสังคมในพื้นที่ที่มีต่อเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นไปในเชิงบวก หรือการยอมรับในคุณค่าและความสามารถมากขึ้น 3) สถานศึกษาและครูปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กปกติมากขึ้น 4) ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่มีการประสานเชื่อมโยงกันในการรับ และส่งต่อเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับบริการด้านต่าง ๆ เช่น บริการทางการศึกษาและการแพทย์ มากขึ้น
5) สถานศึกษาและชุมชนมีการขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมไปยังเด็กกลุ่มอื่นในสถานศึกษาหรือพื้นที่เดียวกัน โดยไม่แบ่งแยก 6) หน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงมีความสนใจในการนำแนวคิด หรือแนวทางการดำเนินงานไปใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและขยายผลต่อไป
6ต.ค.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *