ภาพกิจกรรมมูลนิธิ, มูลนิธิออทิสติกไทย

กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564 โดย

#SDO BOARD
กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564 โดย
คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุม มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ร่วมประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมรับทราบผลการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ โดย กรม พก ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ตรวจประเมิน ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ ที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานฯชุดนี้ประกาศกำหนด โดยมีองค์กรที่ดำเนินงานด้านคนพิการผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานจำนวนรวม 465 องค์กร แบ่งเป็น องค์กรของคนพิการ 367 องค์กร องค์กรเพื่อคนพิการ 72 องค์กร องค์กรอื่นใดที่ให้บริการคนพิการ 26 องค์กร
ทั้งนี้ กรม พก ร่วมกับองค์กรคนพิการระดับชาติ จัดอบรมความรู้ Coaching
องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กรม พก.จะเพิ่มการอบรมผ่านระบบ E-Learning ที่คนพิการทุกประเภทเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย และที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานตามระเบียบมาตรฐานฯเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบการปรับตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพองค์กร สำหรับองค์กรเพื่อคนพิการ ประเด็นการมอบหมายงาน ปรับเป็นการมอบหมายหน้าที่ และปรับประเด็นระบบสวัสดิการ เป็นความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจาก ผู้ปฎิบัติในองค์กรเพื่อคนพิการ ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสา จึงใช้โครงสร้างการจัดการที่แตกต่างระบบการจ้างงานในระบบรัฐ หรือประกันสังคม
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการได้อภิปรายเห็นชอบ และฝากประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
1.มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ เป็นระบบ ประกันคุณภาพ ที่ดี สำหรับคนพิการที่รับบริการต่างๆ และเป็นการระบบประเมินแบบสมัครใจ จึงควรประชาสัมพันธ์เชิญชวน และสนับสนุนองค์ที่ดำเนินงานด้านคนพิการ เข้าร่วม และหากหน่วยงานใดมีงานบริการ ควรจดแจ้งเป็น ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรเชื่อมต่อแผนการทำงานระหว่าง กรม พก และองค์การด้านคนพิการให้เป็นระบบ
2. องค์กรอื่นใดที่ให้บริการคนพิการ โดยเฉพาะ”เอกชนที่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล” ซึ่งมีการจัดบริการแก่คนพิการ และไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับทำให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลมาตรฐานทำได้ยาก กระทบสิทธิคนพิการ โดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดบริการเช่นบริการฝึกพัฒนาการ บริการพัฒนาศักยภาพ ในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ จึงควรมีการกำหนด มาตรฐานและคุณภาพในการจัดบริการแก่คนพิการ และสนับสนุนให้หน่วยดังกล่าว จดแจ้งเป็น ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ โดยปรับคู่มือและแนวทางการประเมินให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว เพื่อให้คนพิการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน. หน่วยจัดได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำหรือปรับระเบียบ คณะกรรมการ กพช. รองรับการดำเนินงานด้วย
อธิบดี พก. รับข้อสังเกต มอบคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
21มกราคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *