ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ กุลสุขทวีเลิศ
ตำแหน่ง :รองประธานกรรมการ คนทึ่๑
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ
ที่อยู่ :11 หมู่ 12 ถนนราชพฤกษ์ (ถนนย่อย วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 )แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Telephone :02-4183399
Email :autisticthai@gmail
กลุ่ม / แผนก : ประธานมูลนิธิ
หน้าที่ในกลุ่ม : ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ