[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 35.175.174.157  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  
ภารกิจมูลนิธิออทิสติกไทย   
 

ภารกิจ

          ภายใต้กรอบแนวคิด  ”การพัฒนาสู่ศักยภาพ...ที่ไร้ขีดจากัด” มูลนิธิออทิสติกไทย จัดบริการตามกรอบภารกิจ ตามด้านต่างๆ ดังนี้
         ๑.)การสร้างเสริมสุขภาพ การ จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบรมให้ความรู้ โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อจัดบริการเตรียมความพร้อม การฝึกพัฒนาการสำหรับกลุ่มวัยเด็ก การฝึกทักษะชีวิตสำหรับกลุ่มวัยรุ่นและการฝึกอบรมผู้ปกครองในโครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ภายใต้แนวคิด “พ่อแม่ มืออาชีพ หรือ Professional Parents “ โดยร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ มูลนิธิคุณพุ่ม สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โรงพยาบาลและศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ปัจจุบันได้จัดตั้งจำนวน ๑๒ แห่ง มีเด็กและครอบครัวร่วมโครงการ กว่า ๑,๐๘๐ คน    

 ๒.)การจัดการศึกษา การ จัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการศึกษาตาม “หลักการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ Education for All” จึงดำเนินการใน ๓ ลักษณะคือ

   

(ก.) การจัดศูนย์การเรียนออทิสติกไทย เพื่อจัดบริการด้านการศึกษา นอกระบบสายสามัญแก่บุคคลออทิสติกหรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในหลักสูตรระดับต่างๆ เช่น หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอาชีพระยะสั้น โดยร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตตลิ่งชัน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ยปีละกว่า ๕๐ คน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการปรับหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP(Individualize Education Program) ซึ่ง มุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจโดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ตามหลักการ Universal Design for Learning (UDL)


   

   

(ข.) การประสานการจัดการเรียนร่วมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา โดย ร่วมมือกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดโครงการห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก นำร่องในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า ๒๐๐ ห้องเรียนทั่วประเทศ และร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดโครงการพัฒนาศูนย์บริการสำหรับนักศึกษากลุ่มออทิสติกและกลุ่มที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ณ มูลนิธิออทิสติกและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อทดลองรูปแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการในระบบ มหาวิทยาลัยเปิด (Open University) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมูลนิธิทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดการสอนเสริมแก่บุคคลออทิสติกที่ศึกษาในหลัก สูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

  

         ๓.) การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ มูลนิธิ ได้จัดตั้งศูนย์อาชีพออทิสติกไทย Thai Autism Vocational Center ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแห่งแรกในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ดำเนินการตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเฉพาะ สำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และครอบครัว จัดฝึกอาชีพอิสระในหลักสูตรระยะสั้น จัดการเตรียมความพร้อมสู่การจ้างงาน พัฒนาระบบการตลาด จัดร้านค้าชุมชน โดยจัดตั้งเครือข่ายSME AUTISTICTHAI ในรูปแบบวิสาหกิจขนาดย่อม เพื่อเป็นหน่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลออทิสติก กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น พวงกุญแจ,สร้อยคอ ลูกปัดหรือคริสตัล ผ้าบาติก ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา เทียนแฟนซี ขนมคุ๊กกี้ การดอกไม้จิ๋ว น้ำดื่มบรรจุขวด ประเภทบริการ เช่น การรับจัดทำสำเนาเอกสารระบบดิจิตอลและรับจัดอาหารว่างในงานอบรม สัมมนาต่างๆ


   

   

.) การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ การประสาน คุ้มครองสิทธิ และสนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ โดยมูลนิธิ ในบทบาทของ ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิออทิสติกไทย เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน มีนโยบายทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายการศึกษา การพัฒนาสังคมชุมชน องค์กรธุรกิจและชมรมผู้ปกครอง ในการขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้


 (ก.) จัดค่ายHappy G Family Camps เพื่อ เปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงใน ชีวิตประจำวัน การให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคนิคการสอนในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหว กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมการแสดง กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะและกิจกรรมการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กออทิสติก เด็กที่มีความ๗ บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ในพื้นที่ทั่วประเทศ จัดเป็นประจำต่อเนื่อง มีผู้ร่วมโครงการกว่า ๓,๐๐๐ คน

 

 
 (ข.) จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือเด็กพิเศษระดับปฐมวัย โดยจัดพัฒนากรอบแนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติกระดับปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย การจัดอบรมครูโรงเรียน แกนนำจัดการเรียนร่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กว่า ๕๑โรงเรียน การจัดประชุมเครือข่าย นักวิชาชีพเพื่อการช่วยเหลือเด็กออทิสติกระดับปฐมวัย การจัดอบรมครูปฐมวัยต้นแบบ การประชุมปฎิบัติการผลิตสื่อต้นแบบและเอกสารความรู้

 

  

 

 
 

(ค.) จัดศูนย์บริการสื่อส่งเสริมพัฒนาการมูลนิธิคุณพุ่ม
จัด ฝึกอบรมการผลิตสื่อ การใช้สื่อแก่คณะบุคลากรและผู้ปกครองรวมทั้งการให้บริการยืมสื่อส่งเสริม พัฒนาการ และทักษะด้านจินตนาการ ณ ศูนย์บริการที่โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์

  

(ง.) จัดศูนย์คอมพิวเตอร์ Khun Poom E Learning (ศูนย์ตลิ่งชัน) จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสั้น แก่บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และชุมชนตามตารางบริการ

 

 


.) จัดกิจกรรมอาชาบาบัดสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Hippo Therapy)ร่วมกับกองกำกับการ ๔ ตำรวจม้า บางบอน กรุงเทพ จัดกิจกรรมอาชาบำบัดทุกสัปดาห์ตาม

 
 
(ฉ.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัครเรื่องการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติก เด็กที่มีความต้องการพิเศษโดย ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ และชมรมผู้ปกครอง จัดอบรม ผู้ปกครอง ครู อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กออทิสติก ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ


 

 
(ช.) จัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิโพธิวัณณา มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และกลุ่มต้นกล้าคุณธรรม ปฏิบัติธรรมตามแนววิปัสสนากรรมฐาน จัดในรูปแบบค่ายธรรมะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรม มูลนิธิโพธิวัณณา และจัดกิจกรรมอบรมกัมมฐาน ณ มูลนิธิออทิสติกไทยทุกสัปดาห์

 
 
 
) การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การส่งเสริมเจตคติที่สร้างสรรค์ของสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายในทุกมิติและเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน กิจกรรม สำคัญ เช่น การเตรียมจัดตั้งสถาบันวิจัย ออทิสติก เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมด้านการช่วยเหลือบุคคลออทิสติก การจัดบ้านพิทักษ์สิทธิ์หรือระบบการดูแลคุ้มครองทางสังคม การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจผ่านสื่อทุกชนิด อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าศึกษา ดูงานจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๕๐๐ คน

 


 

มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5