[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.83.37  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย
เรื่อง : IEP ONLINE TRAINING PROGRAMS สู่การพัฒนา IEP เชิงคุณภาพ
โดย : admin
เข้าชม : 2672
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

IEP ONLINE TRAINING PROGRAMS สู่การพัฒนา IEP เชิงคุณภาพ
     4 ธ.ค.2561 อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้รับมอบหมายและรับเชิญจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เปิดการประชุมปฎิบัติการจัดทำ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระบบออนไลน์ หรือ IEL ONLINE”แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนร่วม เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน13เขตพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนรวม 3,420 คน แบ่งเป็น12 รุ่นตามเขตการศึกษา ณ ชลพฤษก์ รีสอรท์ จังหวัดนครนายก โดยงบประมาณสนุนจาก กองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ วงเงิน 20 ล้านบาท
    อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ กล่าวขอบคุณ ผอ.น้องนุช ธราดลรัตนากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น. ทั้งนี้ เพราะ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หรือ IEP เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและการจัดการศึกษาพิเศษ. เป็นบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดให้ สถานศึกษาทุกระบบ ทุกระดับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตั้งแต่ปฐมวัย ถึง ระดับ อาชีวศึกษา ต้องจัดทำ IEP ให้กับ นักเรียนที่มีความบกพร่องและมีความต้องการพิเศษทุกคน ซึ่งจากตัวเลขปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาพิการ และที่มีความต้องการพิเศษ เรียนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกว่า 450,000 คน แต่จากข้อมูลปี 2561 มีนักเรียนได้รับการจัดทำ IEP เพียง 160,000 คน ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การจัด สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพียง 200,000,0000บาท (รายหัวละ 2000 บาท)ซึ่งหากคำนวณตามจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน ซึ่งมี 450,000 คน ควรจะได้รับการจัดสรร งบประมาณจำนวน 900,000,000บาท
ทั้งนี้ปัญหาส่วนหนึ่ง เกิดจากความเข้าคลาดเคลื่อนเรื่องการจัดทำ IEP และระบบการเขียน แผน IEP ซึ่งผอ.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงร่วมกับผอ.น้องนุช ธราดลรัตนากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนยีฯ จัดทำ โครงการอบรม IEP ONLINE แก่บุคลากรทั่งประเทศ เพื่อนำ IEP ONLINE เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล จัดทำแผนการเรียนเฉพาะบุคคล ที่สามารถตรวจสอบได้ สรุปความต้องการจำเป็นด้านสื่อ อุปกรณ์และบริการ ได้เป็นปัจจุบัน
     อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ กล่าวว่า “คาดหวังว่า จะมีการKEy ข้อมูลแก่นักเรียนพิการและที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคน แม้จะไม่มี”บัตรประจำตัวคนพิการ”ที่ต้องไปจดทะเบียนกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมก็ตาม โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีระบบคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น 9ประเภท อยู่แล้ว จึงขอให้ครูและบุคคลากร เร่งรัดการจัดทำ IEP แก่นักเรียนทุกคน และในฐานะที่ตนเองเป็นกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ จะนำเรื่องนี้เรียนนำเสนอประธานคณะกรรมการ คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้รับทราบ เพื่อแก้ไขปัญญา ความเลื่อมล้ำนี้โดยเร็ว นักเรียนจำนวน 350,000 คนยังไม่มีการจัดทำ IEP ท้ายสุด อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์. เสนอประเด็นให้กับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้นำการบริหารจัดการ IEP โดยถือเป็นกระบวนการในการจัดการศึกษาในการศึกษาพิเศษ ดังนั้น จึงควรเปิดการอบรมในหลักสูตรต่างๆให้มากขึ้น ทั้ง เทคนิคการปะเมินผู้เรียน เพื่อกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การนำมาบรรจุในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลแก่ บุคลากร ผู้ปกครองในสังกัดต่างๆ การวิจัยผลลัพท์ของ IEP การวิจัยกระบวนการบริหารจัดการIEP การศึกษาด้านการสนับสนุนด้านการเงินในระบบ IEP ทั้งตามระบบบัญชี กข ค ซึ่งที่ผ่านมาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงบางส่วน เพื่อนำเสนอแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
หากพิจารณานโยบาย ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (26พย2561) จุดเน้นและการขับเคลื่อนไปสู่การปฎิบัติ ข้อ 8 “ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้และพึ่งพาตัวเองได้”. งานระบบการจัดทำIEP ONLINE ให้เป็นกระบวนการหนึ่ง ในการจัดการศึกษาเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ จึงเป็นภารกิจ “ด้านการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่ง ต้องปรับระบบการทำงานเชิงคุณภาพ เรื่อง IEP ให้เข้มข้นเพิ่มงานขึ้น สำนักบริหารฯควรจัดทำแผนการงบประมาณรองรับให้ครอบคลุม เพราะนี่คือ “หน้าที่ที่ กฎหมาย และนโยบายกำหนด”
    จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง องค์กรคนพิการ องค์กรผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ช่วยสนับสนุนประเด็น การจัดทำ IEP การให้คำแนะ ร่วมปฎิบัติจัดทำIEP ร่วมติดตามในสถานศึกษาที่บุตรหลานท่านศึกษา ส่งข้อมูลมาที่ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ทางเมล์ chusakauthai@gmail.com ซึ่งเปิดเป็นช่องทางเฉพาะประเด็น
มาร่วมกัน ผลักดัน “การเรียนรรวม ของเด็กพิเศษ.ทุกระดับ ปฐมวัย การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การอาชีวศึกษา โดย ใช้ IEP เป็นกลไกในการขับเคลื่อน หากเด็กมี IEPครบทุกคน จะเกิดการเปลี่ยนถึงระดับการจัดห้องเรียน จำนวน สัดส่วนครูต่อนักเรียน การประกันคุณภาพจะเป็นจริงมากขึ้น แต่ผู้ปกครอง ต้องปฎิบัติ โดย เข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาอย่างจริงจัง ร่วมทำIEP ร่วมกำกับตรวจสอบ ผมได้ยินคำบอกเล่าจากครูมากมาย” ว่า ผู้ปกครองไม่สนใจ บางคนเลยไม่สามารถทำ IEP เชิงคุณภาพได้

 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย5 อันดับล่าสุด

      It's ok to be different 14/พ.ค./2562
      Empowerment Workshop for Autisticthai Network Stronger Together :AutisticThai Parents Club 11/พ.ค./2562
      Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10/พ.ค./2562
      วัยแสบสาแหรกขาด การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และความเข้าใจของสังคม #Inclusive Society 10/พ.ค./2562
      รายการแจ๋ว Family:autism potential 2/พ.ค./2562


มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5